Komisija je odlučila da započne pravni postupak protiv Mađarske jer nije ispunila obaveze iz odredaba Ugovora koje se odnose na slobodno kretanje kapitala. Naime, Komisija ukazuje da  Zakon o nevladinim organizacijama sadrži odredbe kojima se indirektno diskriminirajuće postupa sa stranim donacijama organizacijama civilnog društva i nesrazmjerno se ograničavaju.

Takođe, Komisija smatra i da Madarska krši prava na slobodno udruživanje i na zaštitu privatnog života i ličnih podataka ugrađena u Povelju EU-a o temeljnim pravima, koja se moraju čitati zajedno s odredbama Ugovora o slobodnom kretanju kapitala.

Madarska usto još uvijek nije izmijenila ili stavila van snage sporne odredbe Zakona o nevladinim organizacijama kako bi se uskladila sa zakonodavstvom EU-a. Stoga je Komisija odlučila da  uputi predmet Sudu Evropske unije u skladu s članom 258. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU).

Detaljnije