Evropska komisija je 24. juna 2020. predložila  nacrt budžet Evropske unije u iznosu od 166,7 milijardi eura za 2021. koji će se dopuniti bespovratnim sredstvima u iznosu od 211 milijardi eura i zajmovima u iznosu od oko 133 milijarde eura u okviru Privremenog instrumenta za oporavak Next Generation EU, čija je svrha mobilizovati ulaganja i pokrenuti evropsku ekonomiju, navodi se u saopštenju Komisije.

Evropska komisija je predložila dodjelu sredstava:

Za Program Digitalna Evropa za sajber odbranu Unije i podršku digitalnoj tranziciji 1,34 milijarde eura, a za Instrument za povezivanje Evrope u cilju izgradnje moderne visokoefikasne saobraćajne infrastrukture tri  milijarde eura, dok je 575 miliona eura predloženo za Program jedinstvenog tržišta, a 36,2 miliona eura odnosno 127 miliona eura za programe kojima se podržava saradnja u oblasti oporezivanja i carine.

Za Erasmus Plus za ulaganje u mlade  2,89 milijardi eura , dok je  306 miliona eura za kulturni i kreativni sektor u okviru Programa Kreativna Evropa.

Za Fond za azil i migracije 1,1 milijardu eura, a  milijardu eura za Fond za integrirano upravljanje granicama radi jačanja saradnje na upravljanju vanjskim granicama i u oblasti migracione politike i politike azila.

Komisija je predložila 55,2 milijarde eura za Zajedničku poljoprivrednu politiku i 813 miliona eura za Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo, za evropske poljoprivrednike i ribare, ali i za jačanje otpornosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i radi osiguravanja dovoljno sredstava za upravljanje krizama, dok je 228 miliona eura predloženo za Fond za unutrašnju sigurnost i 1,05 miliona eura za Evropski fond za odbranu za podršku evropskoj strateškoj autonomiji i sigurnosti. Komisija je predložila za Pretpristupnu pomoć  susjedima, među ostalim na Zapadnom Balkanu 1,9 milijardi eura.

Velik dio sredstava dodijeliće se i za prioritetne mjere utvrđene u vezi s Instrumentom Next Generation EU, uključujući:

131,5 milijardi eura u zajmovima i oko 133 milijarde eura u bespovratnim sredstvima može se dodijeliti državama članicama u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, kao dio Instrumenta Next Generation EU, a za  Horizon Evropa, 17,3 milijarde eura za povećanje evropske podrške istraživačkim i inovacionim aktivnostima povezanima sa zdravljem i klimom, od čega pet  milijardi eura u okviru Instrumenta Next Generation EU.

Za InvestEU za ulaganje 10,13 milijardi eura u održivu infrastrukturu, inovacije i digitalizaciju. Dio sredstava biće namijenjen Instrumentu za strateška ulaganja kako bi se izgradila strateška autonomija u ključnim lancima snabdijevanja na evropskom nivou, dok je  za Instrument za podršku solventnosti, predloženo 8,28 milijardi eura u okviru Instrumenta Next Generation EU, u cilju riješavanja problema solventnosti održivih preduzeća u svim ekonomskim sektorima.

Za Kohezionu politiku, 47,15 milijardi eura uz 42,45 milijardi eura u okviru Programa REACT-EU, u okviru Instrumenta Next Generation EU. Ta će se sredstva izdvojiti za subvencije za zapošljavanje, programe rada u skraćenom radnom vremenu i mjere za zapošljavanje mladih te za podršku likvidnosti i solventnosti MSP.

Za Fond za pravednu tranziciju 9,47 milijardi eura od čega 7,96 milijardi eura u okviru Instrumenta Next Generation EU, a za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (RescEU), 619 miliona eura kako bi se Uniji osigurao kapacitet za odgovor na krizne situacije velikih razmjera, dok će  za novi zdravstveni program EU4Health, izvojiti 1,19 milijardi eura kojim će se Unija opremiti za borbu protiv budućih prijetnji zdravlju, od čega 1,17 milijardi eura u okviru Instrumenta Next Generation EU.

U okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju, 15,36 milijardi eura za vanjske partnere od čega 3,29 milijardi eura u okviru Instrumenta Next Generation EU, a za Humanitarnu pomoć, 2,8 milijardi eura od čega 1,3 milijarde eura u okviru Instrumenta Next Generation EU, za sve veće humanitarne potrebe u najugroženijim djelovima svijeta.

Nacrt budžeta za 2021. bazira se na predlogu Komisije za sljedeći dugoročni budžet Unije, predstavljen 27. maja 2020. Naime, Evropska  komisija ima zakonsku obavezu da do 30. juna svake godine predstavi predlog godišnjeg budžeta za sljedeću godinu. Ta obaveza važi i za prvu godinu sljedećeg dugoročnog finansijskog  perioda.

Nakon što Evropski parlament i Savjet EU postignu dogovor o Višegodišnjem finansijskom okviru za period 2021. – 2027. i o Instrumentu Next Generation EU, Komisija će pismom izmjene na odgovarajući način prilagoditi svoj predlog budžeta, navodi se u saopštenju Komisije.

Integralni tekst saopštenja dostupan ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1171

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu