Program rada  Evropske komisije za 2021. godinu

November 1st, 2020|

Evropska Komisija je usvojila  Program rada za 2021. godinu, čiji je cilj stvaranje zdravije, pravednije i prosperitetnije Evrope i ubrzanje njene dugoročne transformacije u zeleniju ekonomiju spremnu za digitalno doba. Paralelno sa radom na ostvarivanju [...]

Propis EU o utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana  popisa izvora i metoda za izradu agregata bruto nacionalnog dohotka i njihovih  komponenti  u skladu s Evropskim sistemom  računa

October 28th, 2020|

          Evropska komisija je 23. oktobra 2020. donijela Implementirajuću uredbu (EU) 2020/1546 o utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana u pogledu popisa izvora i metoda koji se upotrebljavaju za izradu agregata bruto [...]

Komisija objavila Godišnju strategiju održivog rasta za 2021. u kojoj je predstavila plan realizacije Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu instrumenta NextGenerationEU

October 24th, 2020|

U svojoj Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. Evropska komisija utvrdila je strateške smjernice za sproveđenje Mehanizma za oporavak i otpornost, koji će biti glavni pokretač oporavka u sklopu instrumenta NextGenerationEU i pomoći će EU [...]

Objavljena nova pravila EU o grupnom finansiranju -uredba o  evropskim pružaocima usluga grupnog finansiranja za preduzeća i nova direktiva o izmjeni direktive o tržištu finansijskih instrumenata

October 23rd, 2020|

Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/1503 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 7. oktobra  2020. o evropskim pružaocima usluga grupnog finansiranja za preduzeca i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937. Ovom uredbom  utvrđuju se [...]