Novi propis EU  o evropskim poslovnim statistikama

September 1st, 2020|

Evropska komisija je donijela Implementirajuću uredbu (EU) 2020/1197 o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Evropskog parlamenta i Savjeta o evropskim poslovnim statistikama i stavljanju van snage deset pravnih akata [...]