Evropska unija je 11. decembra 2018.  donijela Direktivu 2019/1 o ovlašćenju organa  država članica  nadležnih za konkurenciju za efikasno sprovođenje pravila o konkurenciji i obezbjeđivanje pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta

Direktivom se utvrđuju  određena pravila kako bi se osiguralo da nacionalna tijela nadležna za konkurenciju imaju potrebne garancije  nezavisnosti, resurse kao i sprovedbena ovlašćenja i ovlašćenja za izricanje novčanih kazni kako bi im se omogućilo da efikasno  primjenjuju čl. 101. i 102. Ugovora o funkcionisanju EU (UFEU-a) tako da se  konkurencija na unutrašnjem tržištu ne narušava, a potrošači i preduzetnici ne dovode u nepovoljan položaj nacionalnim propisima i mjerama zbog kojih nacionalna tijela nadležna za konkurenciju  ne mogu efikasno sprovoditi pravila o konkurenciji.

Direktivom je predviđeno da države članice  do 14. februara 2021. usvoje  zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom direktivom .

Tekst Direktive ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:011:TOC