Novim će se pravilima od država članica zahtijevati da poboljšaju pristup za sve ljude, posebno  za ranjive i marginalizovane grupe, koje trenutno imaju otežan pristup vodi za piće. To u praksi znači uspostavljanje  opreme za pristup vodi za piće u javnim prostorima, pokretanje kampanja za informisanje građana o kvalitetu njihove vode te podsticanje uprava i javnih zgrada da osiguraju pristup vodi za piće.

Druga važna promjena u zakonodavstvu omogućit će lagan, jednostavan te internetski pristup informacijama o kvalitetu vode za piće i snabdijevanje vodom u životnom prostoru, čime ce se podstaknuti povjerenje u vodu iz slavine. Novim bi se mjerama prema procjenama smanjili mogući zdravstveni rizici povezani s vodom za piće s 4 % na manje od 1 %.

Manja potrošnja flaširane vode može osim toga pomoći domaćinstvima u Evropi da uštede više od 600 miliona eura godišnje.

Zahvaljujući većem povjerenju u vodu iz slavine građani mogu doprinijeti i smanjenju plastičnog otpada koji dolazi od flaširane vode, uključujući morski otpad. Plastične boce jedan su od najčešćih plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu koji se mogu naći na evropskim plažama. Ažuriranjem Direktive o vodi za piće Komisija preduzima važan zakonodavni korak prema sprovođenju  Strategije EU-a za plastiku, koja je predstavljena 16. januara 2018.

Kontekst

Većina ljudi koji žive u EU-u već ima vrlo dobar pristup kvalitetnoj vodi za piće, posebno u poređenju s nekim drugim regijama u svijetu, djelomično zahvaljujući tomu što u EU-u više od 30 godina postoji zakonodavstvo o kvalitetu vode za piće.

Revizija Direktive 98/83/EZ o vodi za piće uključena je u Program rada Komisije za 2017. kao  direktan odgovor na evropsku građansku inicijativu „Right2Water”. Predlog slijedi evaluaciju Direktive o vodi za piće u okviru programa REFIT te je propraćen procjenom učinka i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Detaljnije u Saopšenju na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_en.htm