Evropska komisija pozvala na dovršetak svih djelova bankarske  unije do 2018.

U govoru o stanju Unije predsjednik Juncker ponovio je da bankarska unija može funkcionisati samo ako smanjenje rizika ide ruku pod ruku s podjelom rizika.

Komisija je već predložila mjere za dodatno smanjenje rizika i bolje upravljanje rizikom u bankama I predstavila opsežan paket mjera za smanjenje rizika s izmjenama zakonodavstva u oblasti bankarstva.

Kad je riječ o podjeli rizika, Komisija iznosi određene predloge za olakšavanje rada Evropskog parlamenta i Savjeta  na uspostavljanju evropskog sistema osiguranja depozita (EDIS), kojim bi se depoziti građana u bankarskoj uniji osigurali na centralnom nivou , što je ključan element bankarske unije koji nedostaje.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_hr.htm