Evropska komisija je 23. septembra 2020.  predlažila novi Pakt o migracijama i azilu,  koji  ima za cilj , prema  navodima  Komisije, uspostavljanje  nove ravnoteže između  odgovornosti i solidarnosti,  djelotvorniji pravni okvir , kao i koordinisane granične procedure.

Predlaženo je, pored ostalog,  uvođenje integrisanog postupka na granici, koji prvi put uključuje provjeru prije ulaska koja obuhvata identifikaciju svih ljudi koji prelaze vanjske granice EU bez dopuštenja ili su iskrcani nakon operacije traganja i spasavanja, što će uključivati i zdravstvene i bezbjednosne provjere, uzimanje otisaka prstiju i registraciju u bazi podataka Eurodac. Nakon te provjere pojedinci se mogu uputiti u odgovarajući postupak, bilo na samoj granici za određene kategorije podnosilaca zahtjeva ili u uobičajeni postupak azila. U okviru tog postupka na granici donosiće se brze odluke o azilu ili vraćanju, zahvaljujući čemu ljudi čiji se slučajevi mogu brzo provjeriti neće dugo biti u neizvjesnosti.

Sada je na Evropskom parlamentu  i Savjetu  da  ispitaju  i usvoje sve zakonodavne akte potrebne za ostvarenje istinski zajedničke migracione politike i politike azila u EU. S obzirom na hitnost lokalne situacije u nekoliko država članica,  Komisija je pozvala suzakonodavce da postignu politički dogovor o osnovnim principima  Uredbe o upravljanju azilom i migracijama  i da do kraja  2020. godine donesu Uredbu o Agenciji EU za azil i Uredbu o Eurodac-u. Takođe, revidirana Direktiva o uslovima prijema, Uredba o kvalifikacijama i prerađena Direktiva o povratku  treba da budu brzo usvojene, nadovezujući se na napredak koji je već postignut od 2016. godine, navodi se, pored ostalog, u saopstenju Komisije.

Predloženim paketom ispunjava  se obaveza iz političkih smjernica predsjednice von der Leyen da se predstavi novi pakt o migracijama i azilu. Pakt se bazira na detaljnim savjetovanjima s Evropskim parlamentom, svim državama članicama, civilnim društvom, socijalnim partnerima i preduzećima i pažljivo uspostavlja ravnotežu pri integrisanju njihovih perspektiva, navodi se u saopstenju Komisije.

 

Više informacija dostupno ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu