Evropska komisija je 26. novembra 2020. usvojila Farmaceutsku strategiju  za Evropu- (Pharmaceutical strategy for Europe) koja, pored ostalog,    podržava diversifikovane i bezbjedne lance snabdijevanja i promoviše ekološki  održive farmaceutske proizvode. Strategija je fokusirana na četiri glavna cilja koji sadrže zakonodavne i nezakonodavne mjere: pristupačnost ljekovima; podrška konkurentnosti, inovativnosti i održivosti farmaceutske industrije Evropske unije i razvoj visokokvalitetnih, bezbjednih, efikasnih i ekološki prihvatljivih ljekova; pripremljenost za krizu i mehanizme odgovora i rad na pitanjima sigurnosti  snabdijevanja i promovisanje  visokog  nivoa  standarda kvaliteta, efikasnosti i bezbjednosti , objavila je  Evropska komisija.

U Strategiji su predstavljene konkretne mjere kojima se želi garantovati dostupnost, raspoloživost i cjenovna pristupačnost ljekova. Glavne mjere Strategije odnose se  na: reviziju osnovnog zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima;  predlog za uspostavljanje tijela EU za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize revizija propisa o ljekovima za djecu i rijetke bolesti; pokretanje strukturiranog dijaloga sa svim zainteresovanim stranama u farmaceutskoj industriji i javnim tijelima radi identifikovanja slabosti u globalnom lancu snabdijevanja ključnih ljekova i formulisanja politika usmjerenih na jačanje kontinuiteta i sigurnosti snabdijevanja u EU; saradnju nacionalnih vlasti na politikama cijena, plaćanja i nabavci radi poboljšanja pristupačnosti i isplativosti ljekova i održivosti zdravstvenih sistema; stvaranje jake digitalne infrastrukture, uključujući predlog za evropsko područje zdravstvenih podataka i podrška istraživanju i inovacijama, posebno kroz Horizont 2020 i EU zdravstveni program…

Više o ovom  saznajte ovdje

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/pharmastrategy_com2020-761_en.pdf

Integralni tekst saopštenja dostupan ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_2173

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu