Komisija je 25. maja 2018.  predložila preoblikovanje  pravila o akcizama na alkohol u EU-u, čime će se omogućiti bolje poslovno okruženje, smanjenje troškova za mala preduzeća koja proizvode alkohol i bolja zaštita zdravlja potrošača.

„Zajednička pravila EU-a o strukturama trošarina na alkohol i alkoholna pića stara su više od 25 godina te ih je hitno potrebno ažurirati kako bi bila u skladu s izazovima i mogućnostima koje nude nova tehnologija i razvoj trgovine, a da istovremeno štite javno zdravlje. Podstičem države članice da brzo i odlučno sprovedu preispitivanje pravila,”izjavio je Pierre Moscovici, komesar  za ekonomska i finansijska pitanja, oporezivanje i carinu.

Konkretno, radi se o sljedećem  predlogu:

  • uspostaviti jedinstveni sistem certifikacije, prepoznatljiv u svim zemljama EU-a, kako bi se potvrdio status malih nezavisnih proizvodača širom Unije i smanjili administrativni troškovi i troškovi usklađivanja za male proizvodače, na koje bi se u određenim uslovima trebale primjenjivati smanjene akcize.
  • osigurati preciznu i dosljednu klasifikaciju jabukovog vina širom EU-a.
  • pojasniti pravilne procese i uslove proizvodnje denaturisanog alkohola u EU-u, koji se upotrebljava u proizvodnji robe kao što su sredstva za čišćenje, tečnosti za pranje stakla, parfemi i antifriz te se on izuzima od akciza. Ovim se predlogom uspostavlja moderan system za izvještavanje  o zloupotrebi određenih formulacija alkohola tako da se one više neće moći upotrebljavati kao denaturanti.
  • ažurirati informatički sistem: nova pravila zamijeni će zastarjele postupke u papirnatom obliku koji su se primjenjivali za pracenje odredenog denaturisanog alkohola. To će rezultirati obaveznom upotrebom sistema kontrole kretanja akciznih proizvoda (EMCS). Tako ce se olakšati praćenje kretanja tih visokorizicnih proizvoda u stvarnom vremenu te na taj način smanjiti zloupotreba tog izuzeća i zaštititi potrošači.
  • povećati prag za pivo manje jačine na koje se mogu primijeniti smanjene stope, s 2,8 % alkohola na 3,5 % alkohola, kako bi se proizvodače piva podstaknulo na uvođenje inovacija i stvaranje novih proizvoda. To bi trebalo podstaknuti potrošace da odaberu pića manje jačine u odnosu na uobičajena te tako smanje unos alkohola.

Predlozi uključuju i mjere u okviru opštih pravila o akcizama s ciljem uklanjanja prepreka za mala i srednja preduzeća.

Kontekst

Akcize su  indirektni porezi na prodaju ili upotrebu određenih proizvoda, npr. alkohola, i obično se primjenjuju u obliku određenog iznosa u odnosu na količinu proizvoda, npr. na 1 000 litara. Sav prihod od akciza ide u nacionalni budžet te iznosi otprilike 5 – 18 % prihoda od poreza, odnosno 2 – 5 % BDP-a država članica. Države članice EU-a mogu odrediti nacionalne stope akciza, pod uslovom da poštuju minimalne pragove određene na nivou EU-a.

Postojeća pravila EU-a o usklađivanju struktura akciza na alkohol i alkoholna pića donesena su 1992. Naime,  Direktivom 92/83/EEZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju struktura akciza na alkohol i alkoholna pića, utvrđene  su zajedničke definicije alkoholnih proizvoda koji podliježu akcizama te se osigurava da sve države članice jednako postupaju u odnosu na jednake proizvode. U okviru ovih pravila navedena je i metoda izračuna akciza na alkoholne proizvode te kriteriji za proizvode na koje se primjenjuju smanjene stope ili izuzeća. U ostalom zakonodavstvu u tom području,  predloženom za preinačenje (Direktiva 2008/118/EZ), utvrđuju se zajedničke odredbe koje se primjenjuju na sve proizvode koji podliježu akcizama (alkohol, duhan i energija).

Preispitivanje obje direktive dio je Komisijinog programa REFIT. REFIT je dio programa Komisije za bolju regulativu. Njime se osigurava da građani, preduzeća i društvo ostvare predvidene koristi od zakona EU-a uklanjajući birokratiju i uz snižene troškove. Njime se takođe nastoji pojednostavniti zakonodavstvo EU-a i učiniti ga razumljivijim.

U okviru REFIT-a posebna se pažnja posvećuje malim preduzecima, koja mogu biti nesrazmjerno opterećena sprovođenjem pravila EU-a. Mala i srednja preduzeća čine 99 % svih preduzeća u EU-u.  Savjet EU je od Komisije zatražilo i da sprovede potrebne studije i savjetovanja kako bi mogla podnijeti predlog za preispitivanje navedenih direktiva. U okviru tog rada 2017. otvorena su javna savjetovanja. Učesnici  su prepoznali dodatnu vrijednost pojašnjenja postojecih pravila te su pozdravili smanjenje administrativnog opterećenja i opterećenja povezanog s usklađivanjem.

Ti zakonodavni predlozi podnijeće se Evropskom parlamentu i Evropskom ekonomskom  i socijalnom odboru na savjetovanje te Savjetu na donošenje.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images