Riječ je o Komunikaciji Komisije -Izmjena privremenog okvira za mjere državne pomoći  u svrhu podrške ekonomiji  u aktuelnoj pandemiji covida-19 (2020/C 112 I/01)   koja je stupila  na snagu 3. aprila 2020.

Svrha  ove komunikacije  je utvrditi dodatne privremene mjere državne pomoći koje Komisija smatra spojivim na osnovu člana 107 stav 3 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Naime, Komisija smatra da je, uz obezbjeđenje likvidnosti i pristupa finansiranju, neophodno olakšati istraživanje i razvoj u oblasti  bolesti COVID-19, podržati  izgradnju i nadogradnju objekata za ispitivanje proizvoda bitnih za suzbijanje širenja bolesti COVID-19 i uspostaviti  dodatne kapacitete za proizvodnju proizvoda potrebnih za odgovor na pandemiju. To uključuje: relevantne ljekove (uključujući vakcine) i terapijska sredstva, njihove međuproizvode, aktivne farmaceutske sastojke i sirovine; medicinske proizvode, bolničku i medicinsku opremu (uključujući respiratore, zaštitnu odjeću i opremu i dijagnostičke alate) i potrebne sirovine; dezinfekciona sredstva, njihove međuproizvode i hemijske sirovine potrebne za njihovu proizvodnju i alate za prikupljanje i obradu podataka.

Komisija usvojila  pet novih mjera za proširenje privremenog okvira za državne pomoći, koji je donesen 19. marta 2020. radi pomoći ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa:

  • Pomoć istraživanju i razvoju u oblasti bolesti COVID-19 radi rješavanja aktualne zdravstvene krize;
  • Pomoć  za izgradnju i nadogradnju objekata  infrastructure za testiranje i unapredjenje procesa s labaratorijskog na proizvodni nivo 
  • Pomoć za ulaganje u proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije širenja bolesti COVID-19:
  • Pomoć u obliku odgađanja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje ;
  • Pomoć u obliku subvencija za plate zaposlenih radi izbjegavanja  otpuštanja tokom pandemije  bolesti COVID-19

Integralni tekst  Komunikacije dostupan ovdje

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu