Evropska komisija je 13. maja 2020. usvojila  Komunikaciju pod nazivom  Izmjena  privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu  podrške ekonomiji u aktuelnoj pandemiji COVID –a 19(2020/C 164/03).

Ovom  izmjenom dopunjuju se vrste mjera koje su već obuhvaćene Privremenim okvirom i postojećim pravilima o državnim pomoćima na način da se utvrđuju kriterijumi na osnovu kojih, pored ostalog, države članice mogu osigurati dokapitalizaciju i kreditiranje podređenim dugom preduzećima kojima je to potrebno, a da se pritom štite jednaki uslovi u EU-u. Naime, ovom  izmjenom proširuje se Privremeni okvir kako bi se omogućile dobro usmjerene javne intervencije u obliku pomoći za dokapitalizaciju nefinansijskim preduzećima kojima je potrebna pomoć i time doprinijelo smanjenju rizika za ekonomiju EU u cjelini.

Privremenim okvirom istovremeno se utvrđuje niz zaštitnih mjera za izbjegavanje nepotrebnog narušavanja konkurencije na jedinstvenom tržištu.  Države članice slobodno mogu osmisliti nacionalne mjere koje su u skladu s dodatnim ciljevima politike, kao što su dalje omogućavanje zelene i digitalne tranzicije njihovih ekonomija ili sprečavanje prevare, utaje poreza ili agresivnog izbjegavanja plaćanja poreza.

Uslovi koji se odnose na neophodnost, prikladnost i opseg intervencije:Podrška za dokapitalizaciju trebala bi se dodijeliti samo ako se ne može pronaći drugo odgovarajuće rješenje. Intervencija, takođe, mora biti u zajedničkom interesu,  kako bi se izbjegle socijalne teškoće i nefunkcionisanje tržišta zbog znatnog gubitka radnih mjesta, izlaska inovativnog ili sistemski značajnog preduzeća ili rizika od prekida pružanja važne usluge. Podrška mora biti ograničena na omogućavanje održivosti preduzeća i ne bi trebala premašiti ono što je neophodno za ponovno  uspostavljanje strukture kapitala korisnika kakva je bila prije pandemije koronavirusa.

Uslovi ulaska države u kapital preduzeća i naknade:Država mora dobiti dovoljnu naknadu za rizike koje preuzima pružanjem podrške za dokapitalizaciju. Mehanizmom naknade potrebno je podstaknuti korisnike i/ili njihove vlasnike da otkupe akcije koje je stekla država pomoću državne pomoći kako bi se osigurala privremenost intervencije države.

Uslovi izlaska države iz kapitala predmetnih preduzeća:Korisnici i države članice moraju razviti strategiju izlaska, posebno kad je riječ o velikim preduzećima koja su od države primila znatnu podršku za dokapitalizaciju. Ako šest godina nakon dodjele pomoći za dokapitalizaciju preduzećima uvrštenim na berzu, ili do sedam godina za druga preduzeća, izlazak države i dalje nije siguran, Evropskoj  komisiji će se morati dostaviti plan restrukturiranja za korisnika.

Uslovi koji se odnose na upravljanje:Dok država u potpunosti ne izađe, korisnici podliježu zabranama isplate dividendi i otkupa akcija. Osim toga, sve dok nije otkupljeno najmanje 75 % dokapitalizacije, primjenjuje se strogo ograničenje naknada za njihovu upravu, uključujući zabranu isplate bonusa. Tim se uslovima nastoji podstaknuti korisnike i njihove vlasnike da otkupe akcije koje su u vlasništvu države čim to ekonomska  situacija dopusti.

Zabrana unakrsnog subvencionisanja i sticanja:Kako bi se spriječilo da korisnici neopravdano koriste državnu podršku za dokapitalizaciju na štetu poštene konkurencije na jedinstvenom tržištu, podrška se ne može upotrijebiti za ekonomske djelatnosti integrisanih preduzeća koja su bila u ekonomskim teškoćama prije 31. decembra 2019.  Sve dok se ne otkupi najmanje 75 % dokapitalizacije, korisnici, osim malih i srednjih preduzeća, u načelu ne mogu steći udio veći od 10 % u konkurentim ili drugim subjektima iz iste vrste poslovanja, uključujući poslovanje s početka i kraja proizvodnog lanca.

U skladu s tom izmjenom države članice mogu prijaviti programe dokapitalizacije ili pojedinačne mjere pomoći. Komisija će pri odobravanju programa zatražiti zasebnu prijavu pomoći preduzeću iznad gornje granice od 250 miliona EUR radi pojedinačne ocjene. Preduzeća koja su već bila u teškoćama na dan 31. decembar 2019. nisu prihvatljiva za podršku  na osnovu  Privremenog okvira.

Javna transparentnost i izvještavanje:Ako se pomoć za dokapitalizaciju korisnicima dodjeljuje u okviru programa, države članice u roku od tri mjeseca od dokapitalizacije moraju objaviti pojedinosti o identitetu preduzeća koja su primila pomoć i iznose pomoći. Korisnici, osim  malih i srednjih preduzeća, moraju objaviti informacije o korišćenju primljene pomoći, uključujući informacije o načinu na koji se sredstvima primljene pomoći podupiru aktivnosti preduzeća u skladu s ciljevima EU-a i nacionalnim obavezama u pogledu zelene i digitalne tranzicije.

Izmijenjeni Privremeni okvir primjenjivaće se do kraja decembra 2020. Budući da se problemi povezani sa solventnošcu mogu pojaviti tek kasnije zbog razvoja krize, Komisija je samo za mjere dokapitalizacije taj period  produžila do kraja juna 2021. kako bi se osigurala pravna sigurnost, s tim što će Komisija  prije tih datuma procijeniti treba li produžiti rokove.

Privremeni okvir je donesen 19. marta 2020. kako bi se državama članicama omogućilo da podrže ekonomiju u kontekstu pandemije koronavirusa. Prva izmjena Privremenog okvira usvojena je 3. aprila 2020.

Integralni tekst Izmjena privremenog okvira dostupan je ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0003.01.HRV&toc=OJ:C:2020:164:FULL

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu