IPA EVROPSKA TERITORIJALNA SARADNJA

 

Uredbom (EU) br. 1299/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. decembra  2013. uspostavljeno je  područje primjene  Evropskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) u pogledu cilja „Evropska teritorijalna saradnja” ,  utvrđene   su posebne odredbe u vezi s tim ciljem,  prioritetni ciljevi i organizacija EFRR-a, kriterijumi za države članice i regije koje će biti prihvatljive za podršku iz EFRR-a, finansijska sredstva raspoloživa za podršku iz EFRR-a, kao i kriterijumi njihove raspodjele.

Uredbom se, takođe, utvrđuju odredbe potrebne za osiguravanje efikasnosti  sprovođenja, praćenja, finansijskog upravljanja i kontrole operativnih programa u okviru cilja „Evropska teritorijalna saradnja” („programi saradnje”), uključujući slučajeve kada u takvim programima saradnje učestvuju  treće zemlje.

Uredba (EU) br. 1303/2013 i poglavlje I. Uredbe (EU) br. 1301/2013 primjenjuju se na cilj „Evropska teritorijalna saradnja” i na programe saradnje u okviru njega, osim ako je drugačije predviđeno ovom Uredbom ili ako se te odredbe mogu primijeniti samo na cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

U okviru cilja „Evropska teritorijalna saradnja”, EFRR podržava sljedeće:

(1) prekograničnu saradnju između susjednih regija s ciljem promovisanja integrisanog regionalnog razvoja između susjednih regija na kopnenim i morskim granicama u dvije države članice ili više njih ili između susjednih graničnih regija u najmanje jednoj državi članici i jednoj trećoj zemlji na vanjskim granicama Unije, osim onih koje su obuhvaćene programima u okviru vanjskih finansijskih instrumenata Unije;

(2) transnacionalnu saradnju na većem transnacionalnom području uz uključivanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih partnera i obuhvatanje morske prekogranične saradnje u slučajevima koji nisu obuhvaćeni prekograničnom saradnjom, s ciljem postizanja višeg stepena teritorijalne integracije tih područja;

(3) međuregionalnu saradnju s ciljem veće efikasnosti kohezione politike promovisanjem:

(a) razmjene iskustava fokusirane na tematske ciljeve između partnera u cijeloj Uniji, uključujući u odnosu na razvoj regija navedenih u članu 174. UFEU-a u vezi s prepoznavanjem i širenjem dobre prakse s ciljem njihovog  prenošenja prvo na operativne programe u okviru cilja „Ulaganje za razvoj i radna mjesta”, ali takođe, gdje je to relevantno, na programe saradnje;

(b) razmjene iskustava o prepoznavanju, prenošenju i širenju dobre prakse povezane s održivim urbanim razvojem, uključujući urbano-ruralne veze;

(c) razmjene iskustava o prepoznavanju, prenošenju i širenju dobre prakse i inovativnih pristupa povezanih sa  sprovođenjem programa i mjera saradnje, kao i s upotrebom EGTS-ova;

(d) analize razvojnih trendova u vezi s ciljevima teritorijalne kohezije, uključujući teritorijalne aspekte ekonomske i socijalne kohezije, i s usklađenim razvojem teritorija Unije uz pomoć istraživanja, prikupljanja podataka i drugih mjera.