Riječ je o Direktivi 2019/118 / EU Evropskog parlamenta i  Savjeta od 20. juna 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i staratelja i stavljanju van snage Direktive Savjeta  2010/18 / EU.

Direktivom se utvrđuju se minimalni zahtjevi namijenjeni ostvarenju ravnopravnosti muškaraca i žena u pogledu njihovih mogućnosti na tržištu rada i postupanja prema njima na radnom mjestu tako da se radnicima koji su roditelji ili njegovatelji olakša usklađivanje poslovnog i porodičnog života. U tu se svrhu  Direktivom  se predviđaju prava pojedinaca koja se odnose na :  očinsko odsustvo, roditeljsko odsustvo i odsustva za njegovatelje; fleksibilne radne uslove  za radnike koji su roditelji ili njegovatelji.

Direktiva, između ostaloga, predviđa najmanje deset radnih dana očinskog odsustva plaćenog jednako kao bolovanje, dva mjeseca neprenosivog plaćenog roditeljskog odsustva, pet dana godišnjeg odsustva za njegovatelje i fleksibilnije uslove za rad, uključujući rad na daljinu.

Direktiva primjenjuje na sve radnike i radnice koji imaju sklopljen ugovor o radu ili su u radnom odnosu kako je definisano pravom, kolektivnim ugovorima ili praksom na snazi u svakoj državi članici, uzimajući u obzir sudsku praksu Suda Evropske unije .

Države članice imaju rok od tri godine, u kome moraju unijeti nova pravila EU u svoja zakonodavstva odnosno do  2. avgusta 2022.

Slika: Google Images

Integrani tekst Direktive  ovdje .