Savjet EU je donio nova pravila za jačanje administrativne saradnje u oblasti oporezivanja i kojima je obuhvaćena prodaja putem digitalnih platform, kao i za prevladavanje izazova  koji proizlaze iz ekonomije digitalnih platformi.

Riječ je o Direktivi Savjeta (EU) 2021/514 , od 22. marta 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja.

Novim pravilima, koja će se primjenjivati od 1. januara 2023. godine, obuhvaćene su digitalne platforme smještene unutar i van Evropske unije.

Time će se nacionalnim poreskim tijelima omogućiti da otkriju dohodak ostvaren putem digitalnih platformi i utvrde relevantne poreske obaveze, dok će se  usklađenost olakšati i za operatore digitalnih platformi jer će se izvještavanje  odvijati samo u jednoj državi članici u skladu sa zajedničkim okvirom EU.

Naime, ovim izmjenama uvodi  se obaveza za operatore digitalnih platformi da izvještavaju o dohotku koji su prodavci  ostvarili na njihovim platformama, a za države članice da automatski razmjenjuju te informacije.

Ostalim izmjenama Direktive o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja poboljšava se razmjena informacija i saradnja između poreskih tijela država članica. Uz navedeno, novim pravilima predviđa se okvir za zajedničke revizije koje bi sprovodila nadležna tijela dviju ili više država članica. Taj okvir postaće operativan u svim državama članicama najkasnije od 2024.

Obaveza država članica je da  do 31. decembra  2022. donesu i objave zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom i  o tome obavjeste Evropsku  komisiju.

Velik i rastući broj pojedinaca i preduzeća koristi se digitalnim platformama za prodaju robe ili pružanje usluga. Međutim, dohodak koji se ostvaruje putem digitalnih platformi često se ne prijavljuje, a porez ne plaća, posebno kada digitalne platforme djeluju u nekoliko zemalja. Zbog toga države članice gube prihode od poreza, a trgovci na digitalnim platformama imaju nepoštenu prednost u odnosu na tradicionalna preduzeća.  Izmjenama Direktive o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja nastoji se riješiti to pitanje, navodi se, pored ostalog,  u saopstenju  Savjeta EU.

Integrani tekst Direktive Savjeta (EU) 2021/514 dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: consilium.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal