Naime, Uredom (EU) 2017/2393 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2017. izmijenjene su  sljedeće uredbe EU:

  1. Uredba (EU) br. 1305/2013 o podršci ruralnom razvoju iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR);
  2. Uredba (EU) br. 1306/2013 o finansiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike;
  3. Uredba (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za direktna plaćanja poljoprivrednicima u programima podrške  u okviru zajedničke poljoprivredne politike;
  4. Uredba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda;
  5. Uredba (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja kao i na na biljno zdravstvo i biljni reprodukcioni materijal.

Uredba  se primjenjuje se od 1. januara  2018.  godine. Međutim:

(a) Član 3. tačka 11. podtačke (a) i (b) primjenjuju se od 1. januara 2015. (odnosi se na Izmjene Uredbe (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za direktna  plaćanja poljoprivrednicima u programima podrške  u okviru zajedničke poljoprivredne politike);

(b) Član 1. tačka 23. podtačka (b) primjenjuje se od 1. januara 2016. (odnosi se na Izmjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 o podršci  ruralnom razvoju iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)  i

(c) Član 4. tačka 3. primjenjuje se od 1. januara 2019. ( odnosi se na  Izmjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. decembra  2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanje van snage uredbi Savjeta  (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.

Odložena primjena usvojene uredbe  odnosi se na član 35.  Nacionalna finansijska pomoć, koji je izmijenjen na način da je stavom 1 ovog člana propisano da  u regijama država članica u kojima je stepen organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća znatno ispod prosjeka Unije, države članice mogu organizacijama proizvođača dodijeliti nacionalnu finansijsku pomoć u visini od najviše 80 % finansijskih doprinosa iz člana 32. stava 1. tačke (a) kao i do 10 % vrijednosti proizvodnje koja je stavljena na tržište bilo koje takve organizacije proizvođača. Ta je pomoć dodatak operativnom fondu.

Stavom  2  ovog člana predviđeno je da  se  za stepen organizacije proizvođača u regiji države članice smatra  da je znatno ispod prosjeka Unije ako je prosječan stepen organizacije bio niži od 20 % tokom tri uzastopne godine koje prethode sprovođenju  operativnog programa.  Takođe, predviđeno je da se stepen organizacije izračunava kao vrijednost proizvodnje voća i povrća, koja je ostvarena u dotičnoj regiji i koju su na tržište stavili organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i grupe proizvođača priznati u skladu s članom 125. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ili članom 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013, podijeljena s ukupnom vrijednošcu proizvodnje voća i povrća koja je ostvarena u toj regiji.

Stavom 3 propisano je da države članice koje dodijele nacionalnu finansijsku pomoć u skladu sa stavom 1. obavještavaju  Komisiju o regijama koje ispunjavaju kriterije iz stava 2. kao i  o nacionalnoj finansijskoj pomoći dodijeljenoj organizacijama proizvođača u tim regijama.

Uredba (EU) 2017/2393 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2017.  je objavljena u Službenom listu Evropske unije L 350, od 29. decembra 2017. godine.