Komisija od 1984. objavljuje godišnje izvještaje  o praćenju primjene prava EU-a tokom prethodne godine, nakon čega  Evropski parlament donosi rezoluciju o izvještaju Komisije.

Godišnjem izvještaju za 2016. vidljivo je znatno povećanje (21 %) broja otvorenih predmeta zbog povrede prava u odnosu na prethodnu godinu, što je najveći broj u pet godina .

Kad je riječ o primjerima zakašnjelog prenošenja, Kipar i Belgija imali su najveći broj otvorenih predmeta, a najmanje otvorenih predmeta bilo je u Italiji, Slovačkoj Danskoj.

 

Njemačka i Španija  imale su najveći broj predmeta koji su u toku za nepravilno prenošenje i/ili pogrešnu primjenu prava EU-a, a Estonija je prošle godine imala ukupno najmanje otvorenih predmeta.

Unutrašnje tržište, industrija, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, životna sredina i dalje su područja politika u kojima je 2016. otvoreno najviše postupaka zbog povrede propisa.

Godine 2016. broj novih postupaka zbog povrede propisa u vezi sa zakašnjelim prenošenjem gotovo se udvostručio (847 predmeta) u odnosu na prethodnu godinu (543 predmeta). Komisija je pokrenula nove postupke zbog povrede propisa protiv većine država članica jer nisu prenijele direktive o javnoj nabavci i koncesijama (direktive 2014/23/EU2014/24/EU i 2014/25/EU), o duvanskim proizvodima (direktive 2014/40/EU i 2014/109/EU) te o vozačkim dozvolama (Direktiva 2014/85/EU).

Prošle je godine Komisija uputila tri predmeta na Sud EU-a zatraživši primjenu novčanih kazni: dva predmeta protiv Luksemburga i predmet protiv Rumunije.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu