U okviru procesa strateškog planiranja budućeg okvirnog programa EU za finansiranje istraživanja i inovacija Horizon Evropa (Horizon Europe) uvodi se značajna novina vezana za pokretanje misija.

Evropska komisija nastoji  da pokrene manji broj misija s konkretnim ciljevima koji će biti zajednički osmišljeni angažmanom predstavnika Komisije, predstavnika država članica i nezavisnih stručnjaka, kao  i relevantnih aktera. Misije bi trebale da  imaju jasnu dodatu vrijednost EU-a i  da doprinose postizanju prioriteta Unije, ambiciozne i inspirativne, jasnog smjera, ciljane, mjerljive i vremenski ograničene, fokusirane  na ambiciozne, ali realne aktivnosti istraživanja i inovacija široke društvene i ekonomske važnosti.

Tokom trijaloga (strukturirani dijalog izmedu Evropskog parlamenta, Savjeta  i Komisije) definisana su sljedeće oblasti djelovanja:

  • ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE INCLUDING SOCIETAL TRANSFORMATION
  • CANCER
  • HEALTHY OCEANS, SEAS, COASTAL AND INLAND WATERS
  • CLIMATE-NEUTRAL AND SMART CITIES
  • SOIL HEALTH AND FOOD

 

Potencijalni članovi treba  sami  da se prijave na portal Komisije – Register of Commission expert group and other similar entities – na kojem su objavljeni pozivi, obrasci za prijavu (annex 1-3) i FAQ:: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Rok za prijavu je 11. jun 2019.

Slika: Google Images

Izvor: obzor2020.hr