Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?

 

Unakrsna usaglašenost (Cross-compliance) je mehanizam koji povezuje direktna plaćanja sa osnovnim standardima koji se tiču životne sredine, bezbjednosti hrane, zdravlja životinja i biljaka i dobrobiti životinja, kao i očuvanja zemljišta u dobrom stanju. Unakrsna usaglašenost je zakonska obaveza po osnovu Uredbe Komisije 1122/2009.

Na ovaj način Evropska unija je potpuno integrisala zahtjeve za očuvanjem životne sredine u Zajedničku poljoprivrednu politiku.

Bitan rezultat ove integracije je primjena jednog od osnovnih principa zaštite životne sredine u EU, a to je da zagadivači snose troškove ispunjenja standarda očuvanja životne sredine. Sa druge strane, Zajednička poljoprivredna politika  stavlja na raspolaganje svoje instrumente kako bi se olakšalo ispunjavanja datih standarda. Na taj način, EU ostvaruje singeriju između dvije važne politike.