PROGRAM ZA ŽIVOTNU SREDINU I KLIMATSKE AKTIVNOSTI KOJIM SE OBUHVATA RAZDOBLJE OD 1. JANUARA  2014. DO 31. DECEMBRA 2020. (PROGRAM LIFE)

 

Budžet

Finansijski okvir za sprovođenje Programa LIFE za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi 3 456 655 000 EUR u tekućim cijenama, što je 0,318 % ukupnog iznosa odobrenih sredstava kako se navodi u Uredbi (EU) br. 1311/2013.

Godišnja odobrena sredstva odobravaju Evropski parlament i Savjet  u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

Korisnici

Javna i privatna tijela, istraživački centri, lokalni i regionalni organi vlasti, državna administracija, javne agencije, privredne komore i privredni subjekti, nevladine organizacije,univerziteti, mala i srednja preduzeća.

http://ec.europa.eu/environment/life/