Poput načela supsidijarnosti, načelom proporcionalnosti regulišu  se nadležnosti Evropske unije. Njime se djelovanje institucija EU-a nastoji postaviti unutar određenih granica. Prema tom pravilu djelovanje EU-a mora biti ograničeno na ono što je nužno za postizanje ciljeva Ugovora. Drugim riječima, sadržaj i oblik djelovanja moraju biti u skladu s ciljem koji se želi ostvariti.

Načelo proporcionalnosti propisano je članom 5. Ugovora o Evropskoj uniji.

Kriterijumi za primjenu načela navedeni su u Protokolu (broj  2) o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, koji se nalaze u prilogu Ugovorima.