Projektni konsalting

Savjetodavne i konsultantske usluge u cilju sagledavanja raspoloživih i potencijalnih izvora finansiranja projektne ideje iz sredstava Evropske unije
Instrument pretpristupne podrške, programi EU, s odgovarajućim preporukama za eventualno donošenje odluke o pokretanju detaljnog postupka planiranja i pripreme projekta.

Navedene usluge se eksplicitno definiše odgovarajućim Ugovorom između Konsultanta i Korisnika konsaltinga i pored ostalog sadrži aktuelne i najavljene pozive za dostavljanje predloga projekata .

 

Konsultantske usluge u cilju razrade projekte ideje i pripreme projekta
Ove usluge obuhvataju dvije varijante izrade projekata , od kojih je prva samostalna razrada projektne ideje uz određivanje kontakt osobe od strane korisnika konsaltinga koja će aktivno učestvovati u radu i /ili biti na raspolaganju konsultantu u dogovorenim terminima i pružati sve potrebne podatke i informacije i obezbijediti dostupnost potrebne dokumentacije za izradu projekta.

Druga varijanta izrade projekta je zajednički rad kroz radnu grupu i uz određivanje koordinatora izrade i pripremu  odgovarajućeg plana sa  odgovornim osobama i dinamikom realizacije.

 

Konsultantske usluge u oblasti edukacija, informativnih seminara, stručnih seminara na određene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata
Cilj seminara je naučiti polaznike kako razraditi projektnu ideju, pripremiti  projekat i izraditi projektnu prijavu odnosno popuniti obrazac prijave, izraditi logičku matricu  i razraditi budžet projekta za poziv  iz pretpristupnih fondova i programa Evropske unije.

 

Konsultantske usluge u oblasti prezentacije fondova i programa EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020
1.      Fondovi i program Evropske unije u finansijskoj perspektivi 2014-2020 koji su dostupni Crnoj Gori;
2.      Fondovi i programi Evropske unije za  mala i srednja preduzeća 2014- 2020;
3.      Novi model pretpristupne podrške EU –Instrument pretpristupne podrške IPA II- Nacionalna IPA, Bilateralni prekogranični programi , MED  program, Jadransko jonski program  i Dunavski  transnacionalni program.

Polaznicima će se predstaviti dostupni fondovi i programi EU i uslovi za učestvovanje i finansijski okvir  koji je na raspolaganju  u finansijskoj perspektivi 2014-2020 , kao i  nova generacija  programa Evropske unije koji su odnedavno na raspolaganju koji donose novitete za mala i srednja preduzeća i dobiće  savjete kako krenuti u razvoj njihovih projektnih ideja

 

Pravni konsalting

Konsultantske usluge u pripremi odnosno izradi opštih i pojedinačih akata i internih procedura
Ova obaveza je bazirana na odredbi člana 13 stav 1 tačka 12 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (“Sl. list CG“, broj 73/08, 20/11 i 30/12).
Ovim zakonom uređuje se sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Crne Gore , koji obuhvata finansijsko upravljanje i kontrolu i unutrašnju reviziju, utvrđuje metodologiju i standarde i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, razvoj i sprovođenje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Javnim sektorom u smislu ovog zakona smatraju se: korisnici sredstava budžeta Crne Gore,  budžeta opština, državni fondovi, nezavisna regulatorna tijela, akcionarska društva i druga pravna lica u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio.

Finansijsko upravljanje i kontrola uvodi se radi unaprijeđenja finansijskog upravljanja i odlučivanja  u realizaciji postavljenih ciljeva subjekta, a naročito:

1) obavljanja poslovanja u skladu sa zakonima, podzakonskim i internim aktima, ugovorima i propisanim postupcima;
2) obezbjeđenja pouzdanog, potpunog i blagovremenog finansijskog i poslovnog izvještavanja;
3) pravilnog, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog korišćenje sredstava;
4) zaštite imovine, obaveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati neodgovarajućim
upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korišćenjem, kao i od nepravilnosti i prevara.

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sve finansijske i nefinansijske procese i aktivnosti u poslovanju subjekta.

Finansijsko upravljanje i kontrola sprovodi se u svim organizacionim jedinicama i na svim nivoima subjekta, a obuhvata sva sredstva subjekta, uključujući i sredstva dobijena od Evropske unije.

 

Usluge registracije pravnih lica i usluge iz oblasti radnih odnosa
Usluge registracije pravnih lica uključuju:

  • osnovnu registraciju pravnih lica;
  • pripremu cjelokupne osnivačke dokumentacije;
  • promjenu izvršnog direktora i ovlašćenih lica;
  •  sve druge statusne promjene (promjena imena, adrese, šifre djelatnosti itd.).

Set pravnih usluga iz oblasti radnih odnosa uključuju:

  • pripremu ugovora o radu, sporazuma o prestanku radnog odnosa, otkaz ugovora o radu, radne sporove i zastupanje pred nadležnim organima;
  • prijavljivanje kod Poreske uprave- podnošenje JPR obrazaca prijava-odjava i promjena ostalih podataka;
  • pribavljanje radnih i boravišnih dozvola za nerezidente;
  • izradu pravne dokumentacije iz oblasti radnih odnosa (sistematizacija radnih mjesta, pravilnici).