Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

/, EU, Novo/Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

Nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku (NUTS) osmislio je Eurostat kako bi omogućio jedinstveno ujednačeno razvrstavanje prostornih jedinica radi izrade statističkih podataka na regionalnom nivou.

Područje EU-a dijeli se na tri različita geografska nivoa :

NUTS 1: velike socioekonomske regije s od tri do sedam miliona stanovnika, npr. u Njemačkoj „Länder”, u Poljskoj „regiony” a u Rumuniji „macroreguini”;

NUTS 2: osnovne regije koje se generalno upotrebljavaju za primjenu regionalnih politika u kojima broj stanovnika iznosi izmedu 800 000 i tri miliona, npr. u Belgiji „provincies”, u Danskoj „regioner” i u Češkoj „oblasti”;

NUTS 3: male regije za konkretne dijagnoze čije stanovništvo broji između 150 000 i 800 000, npr. u Bugarskoj „oblasti” i u Italiji „provincie”.

Regije koje zadovoljavaju kriterije za podršku u skladu s kohezionom politikom EU-a definisane su na nivou NUTS 2.

Uredbom (EZ) br. 1059/2003 sistem NUTS službeno je uspostavljen 2003. godine.

Ta uredba uključuje pravila za izmjene u klasifikaciji. Izmjene se mogu ostvariti samo nakon što prođu najmanje tri godine od prethodne verzije kako bi se zajamčila minimalna stabilnost, kojom se pruža podrška prikupljanju podataka, osmišljavanju programa politika i njihovoj primjeni.

Sistem NUTS nekoliko je puta ažuriran od 2003. Uredba (EZ) br. 1059/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 26. maja 2003., izmijenjena više puta (2005., 2008. , 2013. 2016.  godine). Posljednja izmjena priloga Uredbi br 1053/2003, usvojena je 21.  novembra 2016. Uredbom Komisije (EU) 2016/2066.

Izvor: https://ec.europa.eu

2018-01-11T15:39:58+00:00November 17th, 2017|Direktive, EU, Novo|