Evropska unija donijela je Direktivu (EU) 2020/2184 o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju, čiji su ciljevi zaštita zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njene zdravstvene ispravnosti i čistoće, kao i poboljšavanje pristupa vodi namijenjenoj  za ljudsku potrošnju.

 

Novim pravilima od država članica se zahtijeva da poboljšaju pristup vodi za sve ljude, posebno za ranjive i marginalizovane grupe, što u praksi znači postavljanje opreme koja će omogućiti pristup vodi u javnim prostorima, kao i pokretanje kampanja za informisanje građana o kvalitetu vode za piće iz javnih vodovoda.

Cilj revizije Direktive je da se smanji potrošnja flaširane vode, što može doprinijeti da domaćinstva u Evropskoj uniji  uštede više od 600 miliona eura godišnje.

Polazi se od pretpostavke da će zahvaljujući većem povjerenju u vodu iz javnih vodovoda građani moći da smanje plastični otpad od ambalaže flaširane vode.

Glavne elementi  Direktive odnose se na uvođenje procjene sigurnosti zasnovane na riziku (tzv. Risk-based approach) pri kontroli vode; ažuriranje standarda u skladu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, uz uvođenje 18 novih parametara (hemijskih, mikrobiloških i drugih) koji će morati da budu praćeni.

Direktiva se ne primjenjuje na prirodne mineralne vode koje su kao takve priznate od nadležnog tijela, kako je navedeno u Direktivi 2009/54/EZ o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda  ili vode koje su lijekovi u smislu Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu.

Države članice mogu izuzeti od ove Direktive: vodu namijenjenu isključivo za one svrhe za koje nadležni organi smatraju da kvalitet vode nema direktnog ili indirektnog uticaja na zdravlje dotičnih potrošača; vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz individualnog snabdijevanja, pod uslovom da je prosječna potrošnja manja od 10 m3 dnevno ili da opslužuje manje od 50 osoba, osim ako je snabdijevanje vodom dio komercijalne ili javne aktivnosti.

Države članice mogu izuzeti subjekte u poslovanju s hranom od ove Direktive u pogledu vode koja se upotrebljava za posebne potrebe poslovanja s hranom, ako nadležna nacionalna tijela smatraju da kvalitet takve vode ne može uticati na sigurnost prehrambenih proizvoda u njihovom konačnom obliku i pod uslovom da je snabdijevanje  vodom tih subjekata za poslovanje s hranom u skladu s relevantnim obavezama, posebno postupcima koji se baziraju na načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka te korektivnih aktivnosti u skladu s relevantnim zakonodavstvom  Evropske unije o hrani.

Isporučioci vode za piće, prema ovoj direktivi, treba da daju jasnije informacije o kvalitetu i cijeni po litru vode, kako bi cijena vode iz javnih vodovoda mogla da se uporedi sa cijenom flaširane vode. Time treba da se doprinese i ispunjenju ciljeva zaštite životne sredine, koji uključuju smanjenje upotrebe plastične ambalaže flaširane vode, kao i konačnom ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

 

Do 12. januara 2023. godine države članice treba da usvoje zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom direktivom, kao i da  naredne tri godine, odnosno do 12. januara 2026. države članice  treba da preduzimaju mjere potrebne kako bi se osiguralo da voda namijenjena za ljudsku potrošnju bude u skladu s vrijednostima parametara navedenim u dijelu B Priloga I. za bisfenol A, hlorat, hlorit, halooctenu kiselinu, mikrocistin-LR, PFAS-ove – ukupno, zbroj PFAS-ova i uranijum, propisano je, pored ostalog, odredbama  ove direktive.

Usvajanjem Direktive Evropska komisija preduzima važan zakonodavni korak i prema sprovođenju “Evropske strategije za plastiku” od 16. januara 2018, odnosno Direktive o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Sve su to preduslovi za dostizanje ciljeva održivog razvoja za 2030. (šesti cilj), kao i ciljeva Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama.

Integralni tekst Direktive(EU) 2020/2184 o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju, od 16. decembra 2020.  dostupan ovdje

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.435.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2020%3A435%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal