U Službenom listu Evropske unije L 243, od 9. jula 2021. godine  objavljen je Evropski zakon o klimi -European Climate Law.  

Riječ je o Uredbi (EU) 2021/1119 Evropskog parlamenta i Savjeta od 30. juna 2021.o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredbi (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 „Evropski zakon o klimi”- Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’),koji  ima za cilj  klimatski neutralnu Evropsku uniju  do 2050 godine.

Pored klimatske neutralnosti i postizanja negativnih emisija nakon 2050. godine, Evropski zakon o klimi postavlja i obavezujuci klimatski cilj Unije za smanjenje neto emisija gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 55 odsto do 2030.u poredenju sa 1990. godinom.

Tekst „Evropskog zakona o klimi” dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal