Evropska komisija je 25. jula 2019.objavila, u svom mjesečnom paketu, odluke o povredama propisa EU koje pokreće Evropska komisija i sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori i oblasti politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija razvrstane prema oblastima politika.
Komisija je zaključila i 146 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za njenim dodatnim postupanjem.

Ključne odluke dostupne su ovdje .

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images