Članom  55 Implementacione  Uredbe Komisije  (EU) br. 447/2014 o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta  o uspostavljanju  instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II),  propisane su  posebne odredbe za programe ruralnog razvoja.

Ovom uredbom se utvrđuju posebna pravila o uspostavljanju jedinstvenih uslova za sprovodjenje  Uredbe (EU) br. 231/2014 i detaljna pravila za sprovodjenje  Uredbe (EU) br. 236/2014 u vezi s načinima sprovodjenja , finansijskim upravljanjem, praćenjem, evaluacijom i izvještavanjem, transparentnošću i vidljivošću pomoći u okviru instrumenta IPA II, kao i posebna pravila za prekograničnu saradnju u području politike „regionalna i teritorijalna saradnja” i pomoć u okviru programa ruralnog razvoja u području politike „poljoprivreda i ruralni razvoj”.

 

Kao dio područja politike „poljoprivreda i ruralni razvoj”, programi ruralnog razvoja pripremaju se na nacionalnom nivou, a pripremaju ih odgovarajuća tijela koja odredi korisnik instrumenta IPA II i podnose Evropskoj komisiji, nakon savjetovanja s odgovarajućim zainteresiranim stranama.

Programe ruralnog razvoja sprovode korisnici instrumenta IPA II na osnovu indirektnog  upravljanja u skladu s članom 58  stav 1 Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te se u sklopu njih finansiraju odabrane vrste aktivnosti kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1305/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. decembra  2013. o podršci  ruralnom razvoju iz Evropskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Savjeta  (EZ) br. 1698/2005.

Operativna struktura koju treba uspostaviti u skladu s članom 10 navedene uredbe,sastoji se, kada se radi o programima ruralnog razvoja, od sljedećih posebnih tijela koja blisko sarađuju:

(a) upravljačkog tijela koje je javno tijelo koje djeluje na nacionalnom  nivou i zaduženo je za pripremu i sprovodjenje  programa, ukljucujući odabir mjera i transparentnost , koordinaciju, evaluaciju, nadzor i izvjestavanje o doticnom programu te kojim upravlja visoki funkcioner  s iskljucivim odgovornostima; i

(b) agencije za ruralni razvoj u okviru instrumenta IPA s funkcijama sličnim agenciji za plaćanja u državama članicama koja je odgovorna za transparentnost (javnost), odabir projekata kao i za odobrenje, kontrolu i knjiženje obaveza i plaćanja, kao i za  izvsenje  plaćanja.

U određivanju udjela javnih izdataka kao procenta  ukupnih prihvatljivih troskova ulaganja ne uzimaju se u obzir nacionalne podrške  za olaksavanje pristupa zajmovima odobrenima bez doprinosa Unije u skladu s Uredbom (EU)br. 231/2014.

Investicioni  projekti u okviru programa ruralnog razvoja prihvatljivi su za finansiranje Unije pod uslovom da se znatno ne promijene u periodu  od pet godina od konačne isplate koju je izvršila operativna struktura.

Uredba (EU) br. 1305/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 17. decembra 2013. o podršci  ruralnom razvoju iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, utvrđuje   opšte  propise koji uređuju podršku  Unije za ruralni razvoj koju finansira Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj („EPFRR”), koji je utvrđen Uredbom (EU) br. 1306/2013. Ona postavlja odnosno utvrdjuje  ciljeve kojima politika ruralnog razvoja treba da doprinesu, kao i relevantne prioritete Unije za ruralni razvoj. Ona, takodje,  prikazuje strateški kontekst politike ruralnog razvoja i definise  mjere politike ruralnog razvoja Istovremeno, ona utvrđuje pravila o programiranju, umrežavanju, upravljanju, praćenju i evaluaciji na osnovu odgovornosti koje dijele države članice i Komisija te pravila za osiguravanje koordinacije između EPFRR-a i drugih instrumenata Unije. Ova Uredba dopunjuje odredbe dijela drugog Uredbe (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta.

Članom  5 naznačene  uredbe utvrdjeni su prioriteti Unije za ruralni razvoj. Naime, postizanje ciljeva ruralnog razvoja, koji doprinose Strategiji Evropa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast, sprovodi se kroz sljedećih šest prioriteta Unije za ruralni razvoj koji odražavaju relevantne tematske ciljeve ZSO-a i to:

  1. Posticanje prenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima s naglaskom na sljedeća područja:

(a) posticanje inovacija, saradnje i razvoja baze znanja u ruralnim područjima;

(b) jačanje veza između poljoprivrede, proizvodnje hrane i šumarstva te istraživanja i inovacija, uključujući u svrhu poboljšanog upravljanja životnom sredinom  i efikasnošču;

(c) posticanje cjeloživotnog učenja i stručne edukacije u sektorima poljoprivrede i šumarstva.

  1. Jačanje isplativosti poljoprivrednog gazdinstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promovisanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama, s naglaskom na sljedeća područja:

(a) poboljšanje ekonomskih rezultata svih poljoprivrednih gazdinstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, naročito s ciljem povećanja učestvovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije;

(b) olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućim obrazovanjem u sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove.

  1. Promocija organizacije lanca snabdijevanja hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi, s naglaskom na sljedeća područja:

(a) poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno- prehrambeni lanac putem programa kvaliteta, dodajući vrijednost poljoprivrednim proizvodima, putem promovisanja na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, grupa proizvođača i organizacija i međustrukovnih organizacija;

(b) podrska sprečavanju rizika i upravljanju rizikom u poljoprivrednom gazdinstvu.

  1. Obnova, očuvanje i poboljšanje ekosistema povezanih s poljoprivredom i šumarstvom, s naglaskom na sljedeća područja:

(a) obnovu, očuvanje i povećanje bioraznolikosti, uključujući u područjima mreže Natura 2000.i u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i poljoprivredu velike prirodne vrijednosti, kao I stanje evropskih krajobraza;

(b) bolje upravljanje vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima;

(c) sprečavanje erozije zemljišta  i bolje upravljanje zemljištem.

  1. Promocija efikasnosti resursa i posticanje napretka prema ekonomiji s niskim nivoom ugljenika otpornim na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru, s naglaskom na sljedeća područja:

(a) povećanje efikasnosti u korištenju voda u poljoprivredi;

(b) povećanje efikasnosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane;

(c) olakšavanje snabdijevanja  i korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada i ostataka te drugih neprehrambenih sirovina u svrhu bioekonomije;

(d) smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost;

(e) posticanje pohrane i sekvestracije ugljika u poljoprivredi i šumarstvu;

  1. Promocija društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te ekonomskog razvoja u ruralnim područjima, s naglaskom na sljedeća područja:

(a) olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih preduzeća kao i otvaranje radnih mjesta;

(b) posticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima;

(c) jačanje dostupnosti, korištenja i kvaliteta informaciono- komunikacionih tehnologija (ICT) u ruralnim područjima.

Programima može biti obuhvaćeno manje od šest prioriteta ako je to opravdano na osnovu SWOT i ex ante evaluacije.  Svaki program obuhvata najmanje četiri prioriteta.

Kad država članica prijavljuje nacionalni program i niz regionalnih programa, nacionalni program može obuhvatati manje od četiri prioriteta.

U programe se mogu uključiti druga značajna područja kako bi se bavilo nekim od prioriteta ako je to opravdano i mjerljivo.

Sadržaj programa definisan je odredbom člana 8  Uredbe (EU) br. 1305/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta.

Priprema programa podrazumijeva pretvaranje prioriteta i ciljeva  na nivou političke oblasti ili sektora, u specifične mjere/akcije/projekte.

Evropska komisija svaki program ruralnog razvoja odobrava implementacionim odnosno  sprovedbenim aktom.

IPA II indikativna raspodjela sredstava za Crnu Goru u periodu 2014-2020 iznose 270, 5 miliona eura, od čega za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja 52,4 miliona eura.

U toku su aktivnosti na inoviranju regulatornog okvira u oblasti Zajedničke poljoprivredne politike i pojedinačnih pravnih akata Evropske unije u ovoj oblasti.