Evropska unija  je 28. aprila  2021.  donijela   dva programa koji čine Fond EU za pravosuđe, prava i vrijednosti kao dio finansijskog okvira EU za period 2021. – 2027.  godine Program Pravosuđe i Program Građani, jednakost, prava i  vrijednosti  .

Opšti  cilj Programa Pravosuđe je  doprinos daljem razvoju evropskog područja pravde na osnovu  vladavine prava, uključujući nezavisnost i nepristranost pravosuda, na uzajamnom priznavanju i uzajamnom povjerenju, te na pravosudnoj saradnji, čime se takoe jačaju demokratija, vladavina prava i zaštita temeljnih prava.

Program Pravosuđe ima   sljedeće specifične ciljeve:

  • olakšavanje i podrška pravosudnoj saradnji u građanskim i krivičnim stvarima i  promovisanje vladavine prava, i nezavisnosti i nepristranosti pravosuđa, između ostalog pružanjem podrške u nastojanjima da se unaprijedi djelotvornost nacionalnih pravosudnih sistema, i djelotvorno izvršavanje odluka;
  • podržavanje i promovisanje pravosudnog osposobljavanja radi jačanja zajedničke pravosudne kulture i kulture koja se temelji na vladavini prava, kao i podržavanje i promovisanje dosljedne i djelotvorne primjene pravnih instrumenata EU relevantnih u kontekstu ovog Programa;
  • Omogućavanje efikasnog i nediskriminatorskog pristupa pravdi za sve i efikasna pravna sredstva, između ostalog, elektronskim putem (e-pravosuđe), promovisanje efikasnih građanskih i krivičnih postupaka i promocija i podrška pravima svih žrtava krivičinih djela, kao procesna prava osumnjičenih ili optuženih lica u krivičnim postupcima.

 

Programom Pravosuđe  u skladu s programom Pravosuđe za period 2014.–2020.  nastaviće se podržavanje daljeg razvoja područja pravde  koje se temelji na vladavini prava, nezavisnosti i nepristranosti pravosuđa, uzajamnom priznavanju i povjerenju, pristupu pravosuđu i prekogranicnoj saradnji.

Budžet Programa Pravosuđe iznosi 305 miliona eura.

Program Pravosuđe    otvoren je  su  za ucesće sljedećih trećih zemalja:

  • članica Evropskog udruženja slobodne trgovine koje su članice Evropskog ekonomskog prostora, u skladu s uslovima utvrđenim u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru;
  • zemlja pristupnica, zemlja kandidat i potencijalni kandidat,kao i zemlja obuhvaćena Evropskom politikom susjedstva, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za ucešće tih zemalja u programima EU koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Savjeta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uslovima utvrđenim u sporazumima izmedu EU i tih zemalja;
  • ostale treće zemalje, u skladu s uslovima utvrđenim posebnim sporazumom o učestovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije pod uslovom da se tim sporazumom: obezbjedjuje pravedna ravnoteža u pogledu doprinosâ treće zemlje koja učestuje u programima Unije i koristi za tu treću zemlju; utvrđuju uslovi za ucešće u programu Unije, uključujući obračun finansijskih doprinosa za pojedinacne programe i administrativnim troškovima tog programa; trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlašćenje za donošenje odluka u pogledu programa Unije; garantuje prava Unije da osigura dobro finansijsko upravljanje i štiti svoje finansijske interese.

Uredba o uspostavljanju Programa Pravosuđe stupila je  na snagu  5. maja 2021. na dan objavljivanja  u Službenom listu Evropske unije  a primjenjuje se od 1. januara 2021.

 

Integralni tekst Uredbe (EU) 2021/693 Evropskog parlamenta i Savjeta od 28. aprila 2021.o uspostavljanju  programa Pravosuđe i stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 1382/2013 dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.156.01.0021.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal