Evropska unija je  7. jula 2021. godine, donijela Uredbu o uspostavljanju  Instrumenta za povezivanje Evrope  (CEF) za period 2021.-2027.

U skladu s ovom uredbom, opšti  ciljevi CEF-a  su izgradnja, razvoj, modernizacija i dovršetak transevropskih mreža u saobraćajnom, energetskom i digitalnom sektoru i olakšavanje prekogranične saradnje u oblasti obnovljive energije, uzimajući u obzir dugoročne obaveze u pogledu dekarbonizacije i ciljeve povećanja konkurentnosti Evrope; pametan, održiv i uključiv rast; teritorijalna, socijalna i ekonomska kohezija te pristup unutrašnjem tržištu i njegova integracija s naglaskom na olakšavanje sinergija između saobraćajnog, energetskog i digitalnog sektora.

Specifični ciljevi CEF-a:

(1) u saobraćajnom sektoru:

 • doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na efikasne, međusobno povezane i multimodalne mreže te na infrastrukturu za pametnu, interoperabilnu, održivu, uključivu, pristupačnu, sigurnu I zaštićenu mobilnost u skladu s ciljevima Uredbe (EU) br. 1315/2013 o smjernicama Unije za razvoj transevropske prometne mreže; i
 • prilagoditi djelove mreže TEN-T za dvojnu namjenu prometne infrastrukture s ciljem poboljšanja i civilne i vojne mobilnosti;

(2) u energetskom sektoru:

 • doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na dalju integraciju efikasnog i konkurentnog unutrašnjeg energetskog tržišta, interoperabilnost mreža na prekograničnom i sektorskom nivou, olakšavanje dekarbonizacije ekonomije, promovisanje energetske efikasnosti i garantovanje sigurnosti snabdevanja  i
 • olakšati prekograničnu saradnju u oblasti energije, uključujući obnovljivu energiju;

(3) u digitalnom sektoru:

 • doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na uvođenje sigurnih i zaštićenih digitalnih mreža velikog kapaciteta i omogućivanje pristupa njima, uključujući 5G sisteme te povećanju otpornosti i kapaciteta digitalnih mrežnih okosnica na državnim područjima Unije njihovim povezivanjem sa susjednim državnim područjima, kao i digitalizaciji saobraćajnih i energetskih mreža.

 

Finansijski okvir   za sprovodjenje CEF-a za period od 1. januara 2021. do 31. decembra 2027. Iznosi 33 710 000 000 EUR od cega :

 • 25 807 000 000 EUR za specifične ciljeve u saobraćajnom sektoru;
 • 5 838 000 000 EUR za specifične ciljeve u energetskom sektoru
 • 2 065 000 000 EUR za specifične ciljeve u digitalnom sektoru.

 

U skladu s ciljem Unije da se djelovanja u oblasti klime uključe u sektorske politike Unije i fondove Unije, CEF svojim djelovanjima doprinosi 60 % svog ukupnog finansijskog okvira   za klimatske ciljeve.

Ovaj program EU CEF otvoren  je  iza učestovanje sljedećih trećih zemalja:

 • članica Evropskog udruženja slobodne trgovine koje su članice EGP-a, u skladu s uslovima utvrđenima u Sporazumu o EGP-u;
 • zemalja pristupnica, zemalja kandidat i potencijalni kandidat, zemalja obuhvaćenih evropskom politikom susjedstva u skladu s opstim načelima i opstim uslovima za učestovanje tih zemalja u programima Unije koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Savjeta  za pridruživanje ili u sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uslovima utvrđenima  sporazumima između Unije i tih zemalja;
 • ostalih trećih zemalja, u skladu s uslovima utvrđenim posebnim sporazumom o učestovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije pod odgovarajućim uslovima .

Regulativa

Uredba (EU) 2021/1153 Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. jula 2021.o uspostavljanju  Instrumenta za povezivanje Evrope i stavljanju van snage uredbi (EU) br. 1316/2013 I (EU) br. 283/2014

Tekst Uredbe dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=HR

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal