Usvojena  je Delegirana odluka Komisije (EU) o izmjeni Priloga V. Direktivi 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta   o priznavanju stručnih kvalifikacija u vezi s dokazima o formalnoj osposobljenosti i nazivima obuka , koji sadržavi popise dokaza o formalnoj osposobljenosti doktora medicine, medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu, doktora dentalne medicine, veterinara, babica, farmaceuta i arhitekata.

Ovom odlukom  Evropske komisije Izmijenjen je  Prilog V. Direktivi 2005/36/EZ  u dijelu koji se odnosi na  sljedeće tačke  :

5.1.1.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti za ljekare s osnovnom medicinskom osposobljenosti;

5.1.2.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti ljekara  specijalista;

5.1.3.   Nazivi programa osposobljavanja u specijalističkoj medicini;

5.1.4.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti ljekara opšte prakse;

5.2.2.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu;

„5.3.2.   Dokaz o osnovnoj formalnoj osposobljenosti za doktore dentalne medicine;

5.3.3.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti specijalista dentalne medicine;

5.4.2.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti veterinara;

5.5.2.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti babica;

5.6.2.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti farmaceuta;

5.7.1.   Dokaz o formalnoj osposobljenosti arhitekata.

Direktivom 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta  o priznavanju stručnih kvalifikacija, utvrđuju pravila na osnovu  kojih države članice koje pristup regulisanim profesijama i obavljanje tih profesija na svojoj  teritoriji uslovljavaju  posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija priznaju stručne kvalifikacije stečene u drugim državama članicama, koje nosiocu  omogućuju pristup istoj profesiji odnosno obavljanje iste profesije kao u matičnoj državi članici.

Ova se Direktiva primjenjuje na sve državljane država članica koji žele da  obavljaju  regulisanu profesiju u državi članici različitoj od one u kojoj su stekli svoje stručne kvalifikacije, bilo u svojstvu zaposlene ili samostalno zaposlene osobe, uključujuci i slobodne profesije.

U smislu ove Direktive «regulisana profesija» je  profesionalna djelatnost ili grupa  profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje odnosno način obavljanja djelatnosti na osnovu zakonskih, regulatornih ili upravnih odredaba  direktno  ili indirekltno uslovljen  posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija; konkretno, upotreba stručnog naziva koji je zakonskim, regulatornimo dnosno upravnim propisima ograničen na nosioce  određenih stručnih kvalifikacija predstavlja jedan od načina obavljanja djelatnosti.

Izvor :  http://eur-lex.europa.eu

Slika: Google Images