Komisija odlučila da uputi Sudu Evropske unije predmete protiv triju država članica zbog kašnjenja u prenošenju Direktive o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa (Direktiva 2014/61/EU) u nacionalno zakonodavstvo.

Države članice bile su obavezne do 1. jula 2016. prenesu odredbe Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

U praksi, ako država članica propusti u zadatom roku prenijeti određenu direktivu EU-a u svoje nacionalno zakonodavstvo, Komisija na osnovu člana 260. stav 3. Ugovora o funkcionisanju EU-a (UFEU) može od Suda zatražiti da odredi finansijske sankcije. Novčanim se kaznama u obzir uzima ozbiljnost i trajanje povrede.

Detaljnije