Evropska komisija objavila Smjernice za analizu tržišta i ocjenu značajne tržišne snage na osnovu regulatornog okvira EU-a za elektronske komunikacione mreže i usluge (Tekst znacajan za EGP) (2018/C 159/01)

Smjernice su namijenjene državnim regulatornim tijelima kako bi ona mogla obavljati svoje dužnosti povezane s analizom tržišta koja podliježu ex ante regulaciji i ocjenom značajne tržišne snage na osnovu  regulatornog okvira EU-a za elektronske komunikacije i usluge koji obuhvata Direktivu 2002/21/EZ, tri posebne direktive 2002/19/EZ , 2002/20/EZ , 2002/22/EZ  i Uredbu (EU) br. 531/2012  („Okvir”).

Državna regulatorna tijela u skladu s članom 15. Direktive 2002/21/EZ moraju u najvećoj mjeri uzeti u obzir Preporuku Komisije 2014/710/EU te ove Smjernice kako bi odredila mjerodavna tržišta za ex ante regulaciju.

Smjernicama se ni na koji način ne ograničavaju prava pojedinaca ili preduzeća koja su im dodijeljena pravom Evropske unije.

Detaljnije mozete pogledati ovdje .