Zaštita oznaka geografskog porijekla ima za cilj  da zaštiti kvalitet i karakteristike proizvoda sa specifičnim geografskim podnebjem, koji rezultiraju spečifinim prirodnim i ljudskim faktorima, počinju proizvodnju, pripremu i preradu proizvoda primjenjenih u strogo definisanom geografskom području. Uticaj specifičnog geografskog podneblja i tradicionalnih postupaka koji se primenjuju u procesu proizvodnje, kvaliteta i senzornih karakteristika čine ovo proizvede drugačije u odnosu na srodne. Oznake geografskog porijekla koriste se za objeležavanje prirodnih, povoljnih, prehrambenih i industrijskih proizvoda, proizvoda domaće radinosti  i usluga.

Oznake geografskog porijekla su ime porijekla i geografska oznaka.

Ime porijekla je geografski naziv zemlje, regiona, ili lokaliteta koji označava proizvod koji je odatle potiče, čije su kvalitet i posebne karakteristike isključivo ili bitno uslovljeni  geografskom sredinom, ukažujući  prirodne  i ljudske faktore, i čija se proizvodnja, pretrada i priprema u cjelini odvijaju na  određenom  području.

Geografska oznaka određuje  proizvod porijeklom  sa teritorije određene zemlje, regiona ili lokaliteta sa  te teritorije, gde se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike proizvoda suštinski  mogu  pripisati  njegovom geografskom porijeklu  i čija se proizvodnja i / ili, prerada i / ili priprema odvijaju na određenom ograničenom području.

Ovlašćeni korisnici oznake geografskog porekla imaju isklučivo  pravo da svoj proizvod sa geografskim porijekom objeležavaju kontrolnim markicama : “kontrolisano ime porijeka”, odnosno “kontrolisana geografska oznaka”.

Ovlašćeni korisnik mora da ispunjava  uslove definisane u specifikaciji i da poseduje sertifikat / potvrdu o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda.

Zaštita oznake geografskog porijekla kao intelektualnog vlasništva ostvaruje se sprovođenjem odgovarajućeg postupka registracije oznake koju sprovodi za to nadležno tijelo.

Za razliku od ostalih oblika intelektualnog vlasništva kao što su patent, žig i industrijski dizajn, nacionalni sistemi  prava koji regulišu ovu oblast mogu se znatno razlikovati od države do države.

 

.