Šta se podrazumijeva pod mrežom ražunovodstvenih podataka EU o farmama (Farm Accountancy Data Network – FADN)?

Da bi se kreirala odgovarajuća poljoprivredna politika u jednoj državi, neophodno je poznavanje karakteristika te proizvodnje, a jedan od sistema koji pomaže u prikupljanju proizvodnih karakteristika na gazdinstvima je i mreža računovodstvenih podataka o farmama (Farm Accountancy Data Network – FADN).

Radi se o mreži koja  funkcioniše u svim državama članicama EU, a sastoji se od prikupljanja podataka o karakteristikama proizvodnje i poslovanja na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima. Na ovaj način, stvara se osnova za različite vrste analiza koje predstavljaju polaznu osnovu u kreiranju poljoprivredne politike, koje odslikavaju realne potrebe njenih korisnika.