Šta se podrazumijeva pod pojmom „od njive do trpeze“

//Šta se podrazumijeva pod pojmom „od njive do trpeze“

Šta se podrazumijeva pod pojmom „od njive do trpeze“

Pod pojmom „od njive do trpeze“ podrazumijeva se kompleksan, sveobuhvatan pristup bezbjednosti hrane – koji je baziran na principu sledljivosti, tj. praćenja – s ciljem da se obezbijedi visok nivo bezbednosti hrane, hrane za životinje, zaštita zdravlja i dobrobit životinja .

U skladu s ovim principom subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, u okviru djelatnosti koje obavljaju, dužni su da obezbijede da hrana ili hrana za životinje zadovoljava sve uslove koje predviđa Zakon o bezbjednosti hrane. Ovaj sistem obezbjeđuje kontrolu i ocjenjivanje usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama EU u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane u okviru država članica EU i trećih zemalja koje svoje proizvode stavljaju na zajedničko tržište EU.

Takođe, zakonski definisana odgovornost svih subjekata u poslovanju hranom i princip sledljivosti tokom čitavog lanca ishrane, uz adekvatnu kontrolu i nadzor stručnih službi, obezbjeđuje visok nivo zaštite zdravlja potrošaca, a daje i odgovore na pitanja potrošača o porijeklu hrane koju namjeravaju da konzumiraju.

2018-04-11T09:43:11+00:00April 1st, 2018|Uncategorized|