Pod pojmom „od njive do trpeze“ podrazumijeva se kompleksan, sveobuhvatan pristup bezbjednosti hrane – koji je baziran na principu sledljivosti, tj. praćenja – s ciljem da se obezbijedi visok nivo bezbednosti hrane, hrane za životinje, zaštita zdravlja i dobrobit životinja .

U skladu s ovim principom subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, u okviru djelatnosti koje obavljaju, dužni su da obezbijede da hrana ili hrana za životinje zadovoljava sve uslove koje predviđa Zakon o bezbjednosti hrane. Ovaj sistem obezbjeđuje kontrolu i ocjenjivanje usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama EU u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane u okviru država članica EU i trećih zemalja koje svoje proizvode stavljaju na zajedničko tržište EU.

Takođe, zakonski definisana odgovornost svih subjekata u poslovanju hranom i princip sledljivosti tokom čitavog lanca ishrane, uz adekvatnu kontrolu i nadzor stručnih službi, obezbjeđuje visok nivo zaštite zdravlja potrošaca, a daje i odgovore na pitanja potrošača o porijeklu hrane koju namjeravaju da konzumiraju.