Budžet EU-a za 2018. iznosi 160,1 milijardi eura za preuzete obaveze. Riječ je o povećanju od 0,2 % u poređenju  s budžetom EU-a za 2017.  godinu.

Sredstva za plaćanje iznose 144,7 milijardi eura, odnosno 14,1 % više nego u 2017. Plaćanja su znatno povećana jer se očekuje da će sprovođenje  programa  za period 2014. – 2020. doseći puni zamah u 2018.

Data je snažna podrška  ključnim prioritetima. Budžetom se dodjeljuje 11,2 milijardi eura za program EU-a za istraživanje i inovacije Horizont  2020., što je povećanje od 8,4 % u odnosu na Budžet EU-a za 2017.

Instrument za povezivanje Evrope dobija 2,7 milijardi eura, što je 7,9 % više u odnosu na prethodnu godinu, za finansiranje projekata u području saobraćaja , energetike te informacione  i komunikacione  tehnologije.

Osigurana su i dodatna sredstva za program COSME za podršku MSP-ima (ukupno 354 miliona  EUR, + 1,4 %).

Podrška mladima i dalje je među ključnim prioritetima. Sredstva dodijeljena programu Erasmus+ povećana su za 12,1 % . Inicijativi za zapošljavanje mladih dodijeljeno je 350 miliona EUR kako bi se povećale mogućnosti zapošljavanja mladih.

S ciljem boljeg rješavanja migracionih  i sigurnosnih  izazova agencijama u području sigurnosti i građanstva dodjeljuje se 940 miliona eura, što je 8,9 % više nego u 2017.

Takođe je na raspolaganju više sredstava za djelovanje za životnu sredinu  i klimatske aktivnosti u okviru programa LIFE koji je dobio 523 miliona eura, 5,9 % više nego u 2017.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images