Evropska unija  usvojila nova pravila EU-a o telekomunikacijama s ciljem promovisanja  brzog uvodenja tehnologija 5G i drugih tehnologija sljedeće generacije  širom Evrope, podsticanja najmodernijih inovacija i jačanja zaštite potrošaca u oblasti  elektronskih komunikacija.

Dva zakonodavna akta nedavno su usvojena. Riječ je o Uredbi (EU) 2018/1971 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra  2018. o osnivanju Tijela evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC) i Agencije za podršku BEREC-u (Kancelarija  BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009 i Direktivi (EU) 2018/1972 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 11. decembra 2018. o Evropskom zakoniku elektronskih komunikacija,   koje su objavljene  17. decembra  2018.  u Službenom listu Evropske unije  L 321.

Evropski zakonik elektronskih komunikacija uključuje mjere za podsticanje konkurencije i ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta. Njime su obuhvaćena područja kao što su namjena radiofrekvencijskog spektra, pristup operatora mrežama i simetrična regulacija svih pružalaca mrežnih usluga u posebnim situacijama.

Potrošači će, zahvaljujući Zakoniku, biti bolje zaštićeni. Naime, pravila za zaštitu potrošača sada će se primjenjivati i na usluge koje se pružaju putem interneta, kao što su aplikacije za razmjenu poruka. Države članice moraće utvrditi i pravila za naknadu u slučaju kršenja pravila od strane pružalaca elektronskih komunikacioih mreža ili usluga.

Tijelo evropskih regulatora za elektronske komunikacije BEREC, novo  regulatorno tijelo EU-a, imaće važnu ulogu u pomaganju zemljama EU-a da uvedu mreže vrlo velikog kapaciteta i doprinijeće neometanoj i dosljednoj primjeni regulatornih mjera utvrdenih u Zakoniku.

Uredbom  je, pored ostalog, propisano  da od 15. maja 2019. svaka maloprodajna cijena (bez PDV-a) koja se potrošačima naplaćuje za regulisane komunikacije unutar EU-a ne smije premašiti 0,19 EUR po minuti za pozive i 0,06 EUR po SMS poruci.

Tekst Uredbe i Direktive ovdje.