Usvojena Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1943 o dopuni Direktive 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu regulatornih tehnickih standarda za informacije i uslove za izdavanje odobrenja za rad investicionim društvima

Direktiva 2014/65/EU primjenjuje se na investiciona društva, tržišne operatere, pružaoce usluga dostave podataka i društva iz trecih zemalja koja pružaju investicione usluge ili obavljaju investicione aktivnosti osnivanjem podružnice u Uniji.
Ovom Direktivom se utvrduju zahtjevi vezani za : odobrenje za rad i uslove poslovanja investicionih društava; pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti od strane društava iz trecih zemalja osnivanjem podružnice; odobrenje za rad i poslovanje uredenih tržišta; odobrenje za rad i poslovanje pružalaca usluga dostave podataka; kao ite nadzor, saradnju i sprovodenje nadležnih organa.
„Investiciono društvo” u smislu ove directive znaci svako pravno lice cija je redovna djelatnost ili poslovanje pružanje jedne ili više investicionih usluga trecim stranama i/ili obavljanje jedne ili više investicionih aktivnosti na profesionalnoj osnovi.
Države clanice mogu u definiciju investicionog društva ukljuciti preduzeca koja nisu pravna lica pod uslovom da njihov pravni status osigurava nivo zaštite interesa trecih strana jednaku onoj koju pruža pravno lice; i podliježu jednakom bonitetnom nadzoru koji je primjeren za njihov pravni oblik.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0004.01.HRV&toc=OJ:L:2017:276:FULL