Riječ je o Direktivi  (EU) 2017/2397 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra  2017. o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutrašnjoj plovidbi i stavljanju van snage direktiva Savjeta 91/672/EEZ i 96/50/EZ, kojom se propisuju uslovi i procedure za sertifikaciju kvalifikacija  lica uključenih u upravljanje plovnim objektom koji plove unutrašnjim plovnim putovima Unije te za priznavanje takvih kvalifikacija u državama članicama.

Direktiva  se primjenjuje  na članove posade palube, stručnjake za tečni gas  i stručnjake za putničku plovidbu na sljedećim vrstama plovnih objekata na svim unutrašjim plovnim putovima Unije: (a) plovilima dužine 20 metara ili više; (b) plovilima dužine, širine i zapremine od 100 kubinih metara ili više; (c) tegljačima i potiskivačima namijenjenima za: i. tegljenje ili potiskivanje plovila iz tač. (a) i (b); ii. tegljenje ili potiskivanje plutajućih postrojenja; iii. bočno pomjeranje plovila iz tač. (a) i (b) ili plutajućih postrojenja; (d) putničkim plovilima; (e) plovilima koja moraju posjedovati potvrdu o homologaciji u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta; (f) plutajućim postrojenjima.

Direktiva se ne primjenjuje  na lica:  koja plove za sport ili zabavu;  uključena u upravljanje trajektima koji se ne kreću samostalno;  uključena u upravljanje plovnim objektima kojima se koriste oružane snage, snage održavanja javnog reda, službe civilne zaštite, uprave plovnih putova, vatrogasne službe i druge hitne službe. Direktiva se, takođe, ne primjenjuje na lica koja plove u državama članicama čiji unutrašnji plovni putovi nisu povezani s plovnom mrežom druge države članice i koje isključivo: plove na ograničenim putovanjima od lokalnog interesa, čija udaljenost od mjesta polaska ni u jednom trenutku ne premašuje deset kilometara; ili  plove tokom sezonske plovidbe.

Putničko plovilo u smislu ove direktive, znači plovilo koje je izgrađeno i opremljeno za prevoz više od 12 putnika.

Direktivom je predviđeno da države članice donose  zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 17. januara 2022. godine.

Direktiva je objavljena u Službenom listu Evropske unije L345, od  27. decembra 2017.