Usvojene Smjernice Evropske unije  o doniranju hrane (2017/C 361/01)

Gotovo jedna četvrtina stanovništva EU-a – 119,1 milion ljudi – živjela je 2015. u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, a 42,5 miliona ljudi nije moglo priuštiti kvalitetan obrok svakog drugog dana.

Procjenjuje se da se u EU-u godišnje baci otprilike 88 miliona tona hrane, a povezani troškovi procjenjuju  na 143 milijarde EUR.

Prema podacima Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO), otprilike se jedna trećina  hrane proizvedene na svijetu izgubi ili baci. Na hranu koja se ubere, no u konačnom izgubi ili baci, potroši se otprilike jedna četvrtina ukupne vode koju godišnje iskoristi sektor poljoprivrede, a za nju je potrebno osigurati obradivo zemljište veličine Kine.

Bacanjem hrane godišnje se stvara otprilike 8 % globalnih emisija stakleničkih plinova.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0001.01.HRV&toc=OJ:C:2017:361:TOC