Evropska komisija je 3. decembra 2020. godine,  donijela Akcioni plan podrške oporavku i transformaciji medijskog i audiovizuelnog sektora, koji su  posebno pogođeni krizom uzrokovanom koronavirusom, a ključni su za demokratiju, kulturnu raznolikost i digitalnu autonomiju Evrope.

Akcioni plan obuhvata tri oblasti djelovanja i 10 konkretnih mjera čiji je cilj oporavak medijskog sektora od krize olakšavanjem i povećanjem pristupa finansiranju, transformacijom tog sektora osiguravanjem ulaganja u paralelnu digitalnu i zelenu tranziciju uz očuvanje njegove buduće otpornosti i osnaživanje evropskih građana i preduzeća.

Akcioni plan je , pored ostalog,  fokusiran na   sljedeće ciljeve:

  • Olakšavanje pristupa podršci EU putem namjenskog alata koji će medijskim preduzećima omogućiti da pronađu sve relevantne mogućnosti finansiranja sredstvima Evropske unije. Taj će alat uključivati smjernice za prijavu za relevantnu podršku Evropske unije u kontekstu višegodišnjeg finansijskog okvira za period 2021. – 2027. te u okviru nacionalnih planova za oporavak i otpornost
  • Podsticanje ulaganja u audiovizuelni sektor putem nove inicijative MEDIA INVEST čiji je cilj mobilizovati ulaganja u iznosu od 400 miliona eura tokom sedmogodišnjeg perioda
  • Pokretanje inicijative „NEWS” u kojoj će se objediniti mjere i podrška za sektor informativnih medija. Ta inicijativa uključuje investicioni pilot-projekt NEWS sa fondacijama i drugim privatnim partnerima, pristup zajmovima obezbijeđenim  garancijom InvestEU, bespovratna sredstva i uspostavljanje  Evropskog foruma za informativne medije sa sektorom. Posebna pažnja posvetiće se lokalnim medijima, objavila je Evropska komisija.

Akcioni plan za medijski i audiovizuelni sektor usko je povezan s Akcionim planom za evropsku demokratiju, čiji je cilj jačanje slobode i pluralizma medija u cijeloj Evropi, s naglaskom na zaštitu novinara. Akcioni plan je u potpunosti je usklađen i s predlogom akta Evropske komisije o digitalnim uslugama i predlogom akta o digitalnim tržištima, kojima će se nastojati modernizovati pravni okvir za digitalne usluge u EU, objavila je, pored ostalog,  Evropska komisija .

 

O ostalim ciljevima i mjerama iz  Akcionog plana saznajte više  ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_2239

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu