Od 31. avgusta 2020.   godine počela je  primjena Uredbe EU o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila, koja je usvojena u maju 2018.,  a čiji je cilj sveobuhvatna reforma dosadašnjeg sistema homologacije i nadzora tržišta.

Riječ je o Uredbi (EU) 2018/858 Evropskog parlamenta i Savjeta od 30. maja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sistemâ, sastavnih djelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredbi (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 kao i o stavljanju van snage Direktive 2007/46/EZ.

Ovom uredbom  utvrđuju se  usklađena pravila i načela za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica te sistema, sastavnih djelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, kao i za homologaciju pojedinačnih vozila, kako bi se obezbijedilo pravilno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta od čega bi koristi imala preduzeca i potrošači te kako bi se stvorili uslovi za visoki nivo  sigurnosti i zaštite zdravlja i životne sredine.

Što se tiče postupaka za EU homologaciju tipa vozila, Uredbom je predviđeno da pri podnošenju zahtjeva za homologaciju tipa vozila kao cjeline proizvođač može  da odabere jedan od sljedecih postupaka: homologaciju tipa korak po korak; homologaciju tipa u jednom koraku; i mješovitu homologaciju tipa.

U najvažnije elemente novih pravila EU-a ubrajaju se: nezavisnost i kvalitet ispitivanja prije stavljanja automobila na tržište, kontrola automobila koji su već na tržištu i evropski nadzor.

Komisija sad može da provjerava vozila u laboratorijskim i u stvarnim uslovima na putu . Ako  proizvodač krši homologacijske propise, Komisija može naložiti opoziv vozila u cijeloj EU i izreći sankcije tom proizvodaču u iznosu do 30 000 eura po automobilu. Do sada su samo nacionalna tijela koja su homologirala automobil mogla uvesti takve mjere.

Homologacija je postupak za potvrđivanje da vozilo ispunjava sve zahtjeve za stavljanje na tržište i za strogu provjeru kontinuirane usklađenosti proizvodača s pravom Evropske unije, uključujući ograničenja emisija kako je utvrđeno u posebnoj uredbi.

Komisija je 2016. godine predložila nova pravila o homologaciji nakon skandala „Dieselgate”, a Evropski parlament i Savjet donijeli su ih 2018.godine.

Tekst Uredbe dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu i eur-lex.europa.eu/legal