Direktiva  (EU) 2018/1808 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. novembra  2018. o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama) u pogledu promjenjivog stanja na tržištu, objavljena je u Službenom listu Evropske unije L 303, od 28. novembra 2018.

Tekst directive dostupan ovdje,