Savjet EU je 13. septembra 2020. godine, usvojio zaključke o iskorišćavanju mogućnosti digitalizacije za pristup pravosuđu ‘Access to justice – seizing the opportunities of digitalisation’

Dalja digitalizacija pravosudnih sistema država članica ima veliki potencijal za dodatno olakšavanje i poboljšanje pristupa pravosuđu za građane i građanke širom EU. Digitalni alati mogu pomoći u boljem strukturiranju postupaka te automatizaciji i ubrzanju upravljanja standardizovanim i jednoličnim zadacima, čime se povećavaju djelotvornost i efikasnost  sudskih postupaka. Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 potvrdila je potrebu za primjenom digitalnih alata u sudskim postupcima i ulaganjem u njih.

U zaključcima se u tom kontekstu podstiču države članice da u većoj mjeri upotrebljavaju digitalne alate u sudskim postupcima i, u tom cilju, pozvao Evropsku  komisiju da do kraja 2020. izradi sveobuhvatnu strategiju Evropske unije o digitalizaciji pravosuđa. U zaključcima se, istovremeno, ističe da upotreba digitalnih tehnologija ne bi smjela ugroziti temeljna načela pravosudnih sistema, koja obuhvataju nezavisnost i nepristranost sudova, garanciju djelotvorne pravne zaštite i pravo na pošteno i javno saslušanje.

Ujedno se naglašava potreba za promovisanjem digitalnih vještina u pravosudnom sektoru kako bi se sudijama, tužiocima, sudskom osoblju i ostalom  pravosudnom  osoblju omogućilo da efikasno upotrebljavaju digitalne alate, uz dužno poštovanje prava i sloboda onih koji traže pravdu.

Integralni tekst zaključaka dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.342.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:342I:TOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal