Turizam od decembra 2009. godine, stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora ima svoju pravnu osnovu u članu 195. Ugovora o funkcionisanju EU, kojim se predviđa da Unija dopunjuje djelovanje država članica u sektoru turizma, naročito podsticanjem konkurentnosti privrednih društava iz Unije u tom sektoru.

Evropski parlament i Savjet su donijeli  Direktivu EU  br.  2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 20011/83 Evropskog parlamenta i Savjeta, kao i o stavljanju van snage Direktive Saveta 90/314/ EEZ

Direktivom se na drugačiji način  uređuju usluge u turizmu, način i uslove  za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu , kao  prava i obaveze trgovca i putnika u vezi s tim ugovorima.

Direktivom je predviđeno da države članice do 1.januara 2018. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom,  sa primjenom  od 1.jula 2018.