Još jedna ključna Direktiva EU počinje sa primjenom u državama članicama  od januara 2018. godine. Radi se o   Direktivi EU 2015/2366 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, kojom se mijenjaju  direktive  2002/65/EZ (o trgovanju na daljinu finansijskim uslugama koje su namijenjene potrošacima),  2009/110/EZ (o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja za elektronski novac),  i 2013/36/EU(o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicionim društvima te Uredbe (EU) br. 1093/2010 (o osnivanju Evropskog nadzornog tijela za bankarstvo), i stavlja van snage Direktive 2007/64/EZ (o platnim uslugama na unutarašnjem  tržištu).

Direktivom  se utvrduju pravila u skladu s kojima države članice razlikuju odgovarajuće   kategorije pružaoca platnih usluga  i utvrđuju se i pravila u pogledu: transparentnosti uslova i zahtjeva obavještavanja za institucije za platni promet; i odgovarajućih prava i obaveza korisnika platnih usluga i pružalaca platnih usluga s obzirom na pružanje platnih usluga kao redovnog zanimanja ili poslovne aktivnosti.

Tekst directive ovdje.