Direktiva  (EU) 2016/801 o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u cilju istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair

Države članice donose zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 23. maja  2018. godine.

Direktivom se  utvrđuju: (a) uslovi ulaska i boravka za period duži od 90 dana na državnom području država članica te prava državljana trećih zemalja i, ako je to primjenjivo, članova njihovih porodica u svrhu istraživanja, studiranja, osposobljavanja ili volonterstva u okviru Evropske volonterske službe i, ako države članice tako odluče, programâ razmjene učenika ili obrazovnih projekata, volonterstva van okvira Evropske volonterske službe ili obavljanja poslova au pair; (b) uslovi za ulazak i boravak te prava istraživača i, ako je to primjenjivo, članova njihovih porodica, kao i studenata, iz tačke (a) u državama članicama koje nisu država članica koja na temelju ove Direktive prva izda odobrenje državljaninu treće zemlje.

Osoba koja obavlja poslove au pair, u smislu ove direktive, znači državljanin treće zemlje kojem je odobren prihvat na državnom području države članice kako bi ga privremeno primila neka porodica s ciljem poboljšanja njegovih jezičnih vještina i znanja o dotičnoj državi članici u zamjenu za obavljanje lakših kućnih poslova i čuvanje djece.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=EN