Komisija je do 31. decembra 2021. produžila  primjenu Privremenog okvira za državne pomoći, donesenog 19. marta 2020. radi podrške  ekonomiji  u kontekstu koronavirusa i proširila područje njegove  primjene .

Nove gornje granice iznose 225 000 eura po preduzeću koje se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda(prethodno 100 000 eura), 270 000 eura po preduzeću koje posluje u sektoru ribarstva i akvakulture (prethodno 120 000 eura) i 1,8 miliona eura po preduzeću koje posluje u bilo kojem drugom sektoru (prethodno 800 000 eura).

Kao i prije, one se mogu kombinovati s pomoćima de minimis u iznosu do 200 000 eura po preduzeću tokom perioda od tri finansijske godine, pod uslovom da su ispunjeni zahtjevi relevantne pomoći de minimis.

Za preduzeća posebno pogođena krizom uzrokovanom koronavirusom, koja su tokom prihvatljivog perioda zabilježila gubitak prometa od najmanje 30 % u poređenju  s istim periodom 2019. država može učestovati u dijelu fiksnih troškova preduzeća koji nisu pokriveni njihovim prihodima u iznosu do 10 miliona eura po preduzeću (prethodno 3 miliona eura).

Integralni tekst Pete izmjene Privremenog okvira za mjere državne pomoći dostupan ovdje  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.HRV&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal