Evropska unija  je donijela Direktivu (EU) 2019/904 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. juna 2019. o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu .

Ciljevi Direktive su sprječavanje i smanjenje uticaja određenih proizvoda od plastike na životnu sredinu, posebno na vodenu sredinu, i ljudskog zdravlja i promovisanje prelaska u kružnu ekonomiju sa inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima .

Ova je Direktiva lex specialis u odnosu na direktive 94/62/EZ od 20. decembra 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu i 2008/98/EZ od 19. novembra 2008. o otpadu i stavljanju van snage određenih direktiva (Tekst značajan za EGP).

U slučaju sukoba između tih direktiva i ove direktive, ova direktiva ima prednost u okviru svog područja primjene. To je slučaj s ograničenjima u vezi sa stavljanjem na tržište. Ovom se Direktivom posebno u pogledu mjera za smanjenje potrošnje, zahtjeva u pogledu proizvoda, zahtjevâ u pogledu označivanja i proširene odgovornosti proizvođača dopunjuju direktive 94/62/EZ i 2008/98/EZ te Direktiva 2014/40/EU Evropskog parlamenta i Savjeta EU.

Prema podacima Evropske komisije, više od 80% otpada koji završava u morima i okeanima je od plastike. Proizvodi na koje se odnosi novi propis su izvor 70% zagađenja u morima i okeanima. Plastika se sporo dezintegriše, pa se stvaraju čitavi nanosi u morima i okeanima i na plažama Evropske unije i cijelog svijeta. Tragovi plastike su pronađeni u morskim životinjama – kornjačama, fokama, kitovima i pticama, ali i ribama, rakovima i školjkama, što znači da dospevaju i u lanac ishrane ljudi.

Integralni test direktive dostupan ovdje .