Član 11. Ugovora o Evropskoj uniji definiše pravo građanske inicijative a član 24. Ugovora o funkcionisanju EU  navodi opšta načela za propis EU-a kojim se definišu praktični uslovi  i procedure Evropske građanske inicijative (ECI).

Naime, član 11  propisuje da  institucije građanima i predstavničkim udruženjima  na odgovarajući način omogućava da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije, i da institucije održavaju otvoren, transparentan i redovan  dijalog s predstavničkim udruženjima i civilnim društvom.  Evropska komisija obavlja šira savjetovanja sa zainteresiranim strankama kako bi osigurala koherentno i transparentno djelovanje Unije.

Propisano je da  najmanje jedan million građana, državljana znatnog broja država članica, može na svoju inicijativu pozvati Evropsku komisiju da u okviru svojih ovlašćenja  podnese odgovarajući predlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban pravni akt Unije u cilju sprovođenja  Ugovora.

Postupci i uslovi  koji se zahtijevaju za takvu građansku inicijativu određuju se u skladu s članom 24. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Cilj ECI-ja je pozvati Komisiju da podnese predlog u bilo kojem području u kojem ima ovlašćenja  predlagati zakonodavstvo.

Praktične procedure i uslovi za ostvarivanje prava na inicijativu propisani su Uredbom (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi  koja je na snagu stupila 2011. godine. ECI zahtijeva podršku  od najmanje milion građana koji dolaze iz najmanje sedam zemalja EU-a. Uredba navodi najmanji broj potpisnika za svaku zemlju EU-a.

Za pokretanje ECI-ja građani moraju osnovati „građanski odbor”. On se mora sastojati od najmanje sedam građana EU-a koji su rezidenti u najmanje sedam od 28 zemalja EU-a.