U Godišnjem izvještaju za 2017. vidljivo je blago (za 5,91 %) smanjenje broja otvorenih predmeta zbog povrede prava u odnosu na prethodnu godinu.

Kad je riječ o povredi zbog kašnjenja u prenošenju, Belgija, Kipar i Portugal imali su najveci broj otvorenih predmeta, a najmanje otvorenih predmeta bilo je u Italiji, Danskoj i Mađarskoj.

Španija , Italija i Njemačka imale su najveći broj otvorenih predmeta koji se odnose na nepravilno prenošenje i/ili nepravilnu primjenu prava EU-a, a Danska je prošle godine imala najmanji ukupni broj otvorenih predmeta.

Područja politika u kojima je 2017. bilo otvoreno najviše postupaka zbog povrede su mobilnost i promet, životna sredina  te finansijska stabilnost, usluge i tržište kapitala .

Suzbijanje kašnjenja u prenošenju direktiva

Kako bi gradani i preduzeća imali koristi od prava EU-a, od presudne je važnosti da države članice u dogovorenim rokovima prenesu evropske direktive u svoj nacionalni pravni poredak.

U 2017. broj novih postupaka zbog povrede koji se odnose na kašnjenje u prenošenju naglo se smanjio za 34 % (s 847 predmeta 2016. na 558 predmeta 2017.) te se približio nivou iz 2015. (543 predmeta).

Komisija je pokrenula nove postupke zbog povrede protiv većine država članica jer nisu prenijele direktive o upotrebi plasticnih vrecica, o otpadu i o tehničkoj ispravnosti vozila-  Direktiva 2015/720/EU o upotrebi plastičnih vrećica; direktive 2015/720/EU; 2015/863/EU i 2016/774/EUo otpadu i Direktiva 2014/47/EU o tehnickoj ispravnosti vozila

Prošle je godine Komisija Sudu EU-a uputila predmete u kojima je zatražila izricanje novčanih kazni protiv pet država članica :

  • dva predmeta protiv Belgije, zbog toga što nije u cjelosti sprovela Direktivu o mjerama za smanjenje troškova uspostavljanja elektronskih komunikacionih  mreža velikih brzina. Predložena  je dnevna kazna od 54 639,36 €. U drugom predmetu (Komisija protiv Belgije, C-564/17), Komisija je Sudu uputila predmet protiv Belgije jer nije u cijelosti prenijela Direktivu o jedinstvenoj dozvoli. Predložena je dnevna kazna od 70 828,80 €.
  • dva predmeta protiv Hrvatske jer nije u cjelosti sprovela Direktivu o hipotekarnim kreditima. Predložila je dnevnu kaznu od 9 865,40 €. U drugom predmetu (Komisija protiv Hrvatske, C-415/17), Komisija je Sudu uputila predmet protiv Hrvatske jer nije u cjelosti prenijela Direktivu o zakonskim revizijama godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja. Predložena je dnevna kazna od 9 275,20 €.
  • po jedan predmet protiv Slovačke, zbog toga što nije u cijelosti sprovela Direktivu o mjerama za smanjenje troškova uspostavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina. Predložena dnevna  kazna od 10 036,80 €.
  • jedan predmet protiv Slovenije, jer nije u cjelosti sprovela Direktivu Savjeta o zahtjevima za budžetske okvire država clanica. Predložena  dnevna kazna od 7 099,20 €.
  • i jedan predmet protiv Špaije, jer nije u cjelosti sprovela Direktivu o hipotekarnim kreditima. Predložena je dnevna kazna od 105 991,60 €..

 

Pregled stanja na jedinstvenom tržištu 2018.

Pregled stanja na jedinstvenom tržištu omogućuje detaljan i tačan pregled stanja sprovođenje pravila jedinstvenog tržišta EU-a u Evropskom ekonomskom prostoru (EGP) 2017. U njemu se ocjenjuje na koji način države članice EU-a i EGP-a primjenjuju ta pravila te se utvrđuju nedostaci na čijem bi otklanjanju te zemlje i Komisija trebale više raditi.

Zavisno od njihove uspješnosti 2017., države članice dobile su 152 zelena, 135 žutih i 49 crvenih kartona. Kartonima se ukazuje u kojim je područjima njihova uspješnost bila izvrsna (zeleni), prosječna (žuti) ili ispodprosječna (crveni).

Finska, Danska i Slovačka bile su generalno  najuspješnije države, a najviše crvenih kartona dobile su Ceška, Irska i Grčka.

Više informacija  na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_hr.htm

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images